רוצה לדעת מה היא הדרך המהירה והיעילה ביותר לצורך ביטול עיקול אל מיטלטלין או מקרקעין שבבעלותך?
הדרך המהירה לצורך ביטול עיקול על נכס או חשבון הבנק שלך!


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews

הדרך הנכונה והמהירה לביטול עיקולים

Hebrew

עיקול נכסים הינו אחד מההליכים שזוכה רשאי לנקוט כנגד החייב במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, במטרה לקדם את גביית החוב ממנו.

הליכי עיקול המקרקעין, ולרבות ההליכים לביטול עיקול המקרקעין, מתבצעים בהתאם לפרק ג' לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, ופרק ד' לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979, אשר מסמיכים את ראש ההוצאה לפועל ובית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא המקרקעין, לצוות על הליכים אלו.

הליכי עיקול המיטלטלין, ולרבות ההליכים לביטול עיקול המיטלטלין, כולל זכויות קניין רוחני, כלי רכב, וחשבונות בנק, מתבצעים בהתאם לפרק ב' לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967,  ופרקים ג' ו-ג1 לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979, אשר מסמיכים את ראש ההוצאה לפועל לצוות על הליכים אלו.

שימו לב כי על מנת לבטל או להסיר עיקול מכל סוג שהוא יש לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין מיומן, על מנת שיפעל בשמך ומטעמך - בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

מאידך, הסיכוי לבטל עיקולים שהוטלו על נכסים ללא שכירת שירותיו של עורך דין נמוך ביותר.

הליכים לביטול עיקול מיטלטלין

בהתאם לתקנה 44א לתקנות ההוצל"פ, החייב רשאי להגיש בקשה לביטול העיקול, כשהיא נתמכת בתצהיר ומסמכים מתאימים.

על החייב להמציא לזוכה העתק מבקשת הביטול תוך 3 ימים ממועד הגשתה, אלא אם כן רשם ההוצל"פ דחה אותה לאחר שעיין בה.

כאשר מדובר בעיקול צד ג', כגון עיקולי חשבונות בנק אצל בנקים, או עיקולים אצל חברות ביטוח, קופות גמל וכדומה, יש להגיש בקשה מתאימה לביטול עיקולים אלו.

את הבקשה יש כמובן לנמק בנימוקים הולמים ובעלי משקל. לדוגמא, במידה ונפלו פגמים כלשהם בהליך קבלת בקשת העיקול, בגינם מבקש העיקול לא עמד בתנאים הנדרשים על ידי החוק כדי לקבל את בקשתו.

פגמים כאלו יכולים להתרחש כאשר הבקשה ניתנה במעמד צד אחד בלבד, מבלי לשמוע את טענות החייב, ולמרות שלא הייתה כל מניעה לנהל דיון במעמד שני הצדדים. או כאשר מבקש העיקול לא צירף תצהיר לבקשתו אשר מוכיח כי אכן קיים חשש סביר כי אי מתן העיקול עלול להכביד על היכולת לבצע את פסק הדין וכדומה.

כמו כן רשאי החייב לטעון טענת פרעתי, לפיה הוא פרע כבר את החוב במלואו.

נימוקים נוספים: מבקש העיקול התנהל בחוסר תום לב, תוך שימוש לרעה בהליכי הוצל"פ או בחוסר מידתיות, או שהעיקול עלול לפגוע בחייב באופן בלתי מידתי.

במסגרת הליך ת"ט 35962-12-09 כהן נ' מורגן, הוגשה בקשה לביטול צו עיקול שהוטל מכח חוק ההוצאה על חשבון הבנק של החייב. עקרונית, צו כזה אמור לתפוס כספים שנכנסו לחשבון הבנק במשך 3 חודשים שלאחר יום הטלת העיקול. באותו מקרה, הצו לא תפס שום כספים, גם לא בחלוף 3 חודשים ממתן צו העיקול.

החייב הגיש בקשה לביטול צו זה, ובית המשפט נעתר לבקשה זו. בית המשפט נימק זאת בכך שאין מחלוקת שהצו לא תפס דבר, גם לא בחלוף אותם 3 חודשים, ועל כן הוא אינו משמש כבטוחה כלשהי מטעם הנושה, אלא ורק מייצר לחץ על מסגרת האשראי של החייב, וזאת שלא לצורך ושלא כדין ולכן יש לבטלו, מאחר שאין כל תכלית בהשארתו על כנו, מלבד האפשרות של גרימת נזק.

בנוסף, ניתן להגיש את הבקשה לביטול העיקול במידה וננקטו הליכים לפשיטת רגל של החייב. יתרה מכך: ברוב צווי הכינוס החדשים קיימת כבר הוראה בדבר ביטול אוטומטי של העיקולים, ועל כן אין צורך להגיש בקשה נפרדת לביטול העיקולים בפני רשם ההוצאה לפועל ולבית המשפט המחוזי.

כמו כן, ניתן להגיש את בקשת הביטול באופן נלווה להגשת בקשה לביצוע חקירת יכולת או לתשלום החוב לפי היכולת או לשם איחוד תיקים. במקרים אלו יש להגיש את המסמכים המתאימים, על מנת שראש ההוצל"פ יבדוק את יכולתו הכלכלית של החייב, ובמידת האפשר הוא יורה על ביטול העיקולים, אם כי בתנאי שהחייב ישלם סכום מסויים שייקבע לפי יכולתו.

על הזוכה להגיב לבקשת הביטול תוך 7 ימים וראש ההוצל"פ רשאי לזמן את הצדדים לדיון בבקשה, ולהחליט בעקבותיה האם להיעתר לבקשה או לדחותה. גם במידה והזוכה לא יגיש תגובה כאמור, רשאי ראש ההוצל"פ להורות על ביטול העיקול.

במידה וראש לשכת ההוצאה לפועל החליט להיעתר לבקשה, הוא רשאי להתנות את ביטול העיקול בהפקדת תשלום כלשהו על חשבון החוב.

ברם, במידה והנכס המעוקל משמש כמקור פרנסה עיקרי וממשי של החייב ו/או לשימוש נכה ו/או טעמים מיוחדים, ניתן לבטל את העיקול ללא צורך בהפקדת תשלום.

לשם כך, יש לפעול על ידי הגשת בקשה מנומקת נתמכת במסמכים מתאימים ותצהיר חתום על ידי עורך דין וקיימת סבירות גבוהה כי רשם ההוצאה לפועל יבטל הגבלה זו ללא הפקדת תשלום בתיק ההוצאה לפועל.

במידה וראש ההוצל"פ דחה את הבקשה, החייב יכול לבקש בקשת רשות ערעור - בר"ע, על צו העיקול בפני בית משפט השלום. יחד עם זאת, הוא רשאי להגיש ערעור בזכות, להבדיל מבר"ע, אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף ההחלטה עצמה, או אם מקור החוב הוא בענייני משפחה כמו חוב מזונות לדוגמא.

הליכים לביטול עיקול מקרקעין

החייב זכאי להגיש בקשה לביטול העיקול על נכס המקרקעין שבבעלותו בפני רשם ההוצל"פ, כאמור בתקנה 63 א' לתקנות ההוצל"פ, המחילה בעניין זה את תקנה 44א לתקנות אלו.

גם בקשה לביטול עיקול מקרקעין יש להגיש כשהיא נתמכת בתצהיר ומסמכים מתאימים, וכמובן לנמק בנימוקים הולמים ובעלי משקל, כפי שהודגם לעיל לגבי ביטול עיקול מטלטלין.

על החייב לשלוח העתק מהבקשה לזוכה תוך 3 ימים ממועד הגשתה, אלא אן כן רשם ההוצל"פ דחה את הבקשה לאחר שעיין בה.

על הזוכה להגיש על הזוכה להגיב לבקשה תוך 7 ימים, וראש ההוצל"פ רשאי לזמן את הצדדים לדיון בבקשה. במידה והזוכה לא יגיש תגובה כאמור, רשאי ראש ההוצל"פ  להורות על ביטול העיקול.

במידה והבקשה נדחתה, החייב יכול לבקש בקשת רשות לערער, בר"ע, על צו העיקול בפני מקרקעין בפני בית משפט השלום. יחד עם זאת, הוא רשאי להגיש ערעור להבדיל מבר"ע, אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף ההחלטה עצמה, או אם מקור החוב הוא בענייני משפחה.
 
במידה וצד ג' כלשהו, כלומר מי שאינו הזוכה או החייב, טוען שיש לו זכות כלשהי שאינה רשומה בנכס מקרקעין שעוקל, הוא רשאי להגיש בקשה בפני ראש ההוצל"פ לעיכוב מכירת הנכס, כדי לאפשר לו לפנות בעניין זה לבית המשפט המחוזי ובמידת הצורך, גם להתנות את העיכוב במתן ערבות על ידי אותו צד ג', להנחת דעתו, בהתאם לסעיף 40 (ג) לחוק ההוצל"פ.
 
במידה והזוכה לא הגיש בקשה למכירת הנכס תוך 3 שנים מיום העיקול, ולא נעשתה בהם פעולה אחרת לפי סעיף 37 לחוק, רשאי רשם ההוצאה לפועל, אף אם לא נתבקש לכך, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם, לבטל את העיקול.

משעשה כן, ימחק רישום העיקול מפנקסי המקרקעין, וזאת בהתאם לסעיף 41 לחוק ההוצל"פ.

וכמובן, במידה והחייב פרע את החוב רשם ההוצל"פ רשם להורות על ביטולו, ובמקרה כזה ימחק רישום העיקול בטאבו, כאמור בסעיף 42 לחוק ההוצל"פ.

רוצה לבטל עיקול שהוטל על רכבך, חשבון הבנק או הדירה שלך?
חייג/י כבר עכשיו לשיחה אישית עם עורך דין מנוסה: 072-334-1001


תאריך: 03/11/2015 17:20
 
close