לדעת יותר על מימוש שטר בהוצאה לפועל - איך גובים צ'קים ושטרות אחרים בהוצל"פ?
מימוש שטר בהוצאה לפועל - איך גובים צ'קים ושטרות אחרים בהוצל"פ?


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001מחיקת חובות, חדלות פירעון והסדרי נושים
ייעוץ משפטי בדרך למחיקת החובות - עו"ד לירון שיר
סיוע משפטי אישי למחיקת חובות כספיים:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews

מימוש שטר חוב או צ'ק בהוצאה לפועל

Hebrew

קבלת צ'ק עבור מוצר שמכרת, השכרת דירה והחתמת את השוכר וערב מטעמו על שטר ביטחון למקרה שלא ישלם את שכר הדירה במועדו, לקחת משכנתא מהבנק וזה החתים אותך על שטר שעבוד, החתמת את החבר שלך על שטר חליפין שמחייב אותו לשלם לצד ג' סכום מסוים בתאריך נקוב או לפי דרישה ספציפית.

בכל אחד מהמקרים המתוארים נוצרה למעשה התחייבות חתומה בכתב בין שני צדדים. אם ההתחייבות הופרה על ידי בעל הצ'ק, השוכר, המלווה והמשלם לצד ג', המוטבים הופכים לבעלי חוב באמצעות שטר חוב שהם אוחזים בו, כהגדרתו בחוק השטרות.

מה יכול המחזיק בשטר החוב לעשות כדי לגבות את חובו?

סעיף 81 לחוק הוצאה לפועל נותן את התשובה וההנחיה כיצד לפעול לצורך גביית החוב שנוצר עקב אי כיבודו של השטר.

בעל חוב שמחזיק בשטר כהגדרתו לעיל, רשאי לבקש מההוצאה לפועל לנקוט בהליכי גבייה ומימוש השטר, כמו שהיא אוכפת פסק דין של בית משפט, למקרה שהחייבים בדין לא מקיימים אותו.

הוראת החוק נותנת יתרון משמעותי מאד לביצוע שטר חוב. מבעל החוב נחסכים הליכים משפטיים מתישים וארוכים הכרוכים בעלות כספית לא מבוטלת. הוא למעשה מדלג על ניהול משפט ומקבל לידיו, סוג של פסק דין מן המוכן בהליך מקוצר.

במידה והחייב העיקרי והישיר הגיע לכדי חדלות פירעון ואין מה לגבות ממנו, האוחז בשטר החוב יכול להפעיל את ביצועו על הערבים. זהו יתרון נוסף המשפר את סיכויי הגבייה.

מימוש שטר חוב בהוצאה לפועל - סדר ההליכים

מי שמבקש את "ביצועו של שטר" (זו לשון החוק) יגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס801 וזו תפתח תיק המפרט את הבקשה, אליה יצורפו המסמכים הנדרשים לתמיכה בה. אם המבקש הזוכה מיוצג יצרף ייפוי כוח לבא כוחו. את המסמכים המתאימים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה או לקבלם במודיעין של הלשכה.

בעת מילוי הטפסים חשוב להקפיד על דיוק ברישום פרטי החייב וכתובתו. לפי הרישום תפעל ההוצאה לפועל בהמשך ההליך. בבקשת ביצוע לשטר חוב על המבקש לצרף את השטר המקורי וצילום משני צדדיו. בלי שטר מקורי, אין פתיחה בהליכי ביצוע.

על מחזיק השטר להקפיד שהוא יהיה רשום בעט בצבע כחול ואחיד ובאותה עט, זאת כדי למנוע חשד ל"בישול" השטר ולעריכת שינויים בו, דבר העלול לפגוע מאד ביכולת גבייתו. פתיחת התיק אינה בחינם. יש לשלם אגרה בשיעור של 1.25% מערך השטר ולא פחות מ-162 ₪. נדרש לבייל את השטר בהתאם לגובהו. עדכונים בעניין זה אצל מזכירות הלשכה.מימוש שטר בהוצאה לפועל

לאחר שהתיק נפתח, תישלח במקביל אזהרה לחייב על ההליך המתקיים, בדיוק כמו ששולחים כתבי בית דין לפי תקנות סדר הדין ובדואר רשום, כדי להבטיח קבלתו על ידי החייב הנמען.

במקרה של בקשה לפינוי מושכר מדירת מגורים, ההוצאה לפועל תשלח את האזהרה בדואר רשום למי שחתם על שטר החוב וגם לשוכר הדירה.

מסירת האזהרה לחייב אפשרית בשתי דרכים:

  • באמצעות לשכת ההוצאה לפועל השולחת את האזהרה בדואר רשום. אישור המסירה מוחזר ללשכה לצורך רישומו במחשב והחזרתו לשמירה על ידי הזוכה.
  • מסירה אישית על ידי ב"כ הזוכה או על ידי שליח מטעמו.

הכללים לביצוע המסירה כדין כפי שנוסחו על ידי ההוצאה לפועל

  • האזהרה תימסר לחייב עצמו או לבן משפחה המתגורר עמו ונראה שגילו מעל 18 שנים לפחות. יש להחתים את המקבל על אישור המסירה.
  • אם החייב הוא תאגיד, האזהרה תוחתם במשרדי התאגיד תוך ציון הפרטים המלאים של החותם המקבל.
  • אם החייב מסרב לקבל את האזהרה על המוסר לציין זאת על גבי אישור המסירה והוא יחשב למסירה מלאה כדין.
  • אם לאחר שלושה ביקורים (במועדים שונים ובשעות שונות) החייב לא ענה או לא היה בבית, ניתן להדביק את האזהרה על דלת ביתו.
  • באחריות החייב להודיע להוצאה לפועל על כל שינוי בכתובת מגוריו. אם לא עשה זאת, יראו באזהרה ובכל מסמך אחר שנשלח לכתובתו הידועה האחרונה כאילו הוא קיבל אותו גם אם המסמך הוחזר על ידי הדואר.

במקום אזהרה אפשר:

אם לא מאתרים את החייב הזוכה רשאי לפרסם את האזהרה בעיתונים היומיים, לתלות אותה על לוח המודעות בבית המשפט, לתלות אותה במקום עבודתו ומגוריו הידועים של החייב וכל אופציה אחרת הנראית לראש ההוצאה לפועל.

לאחר שהחייב קיבל את האזהרה על ביצוע השטר הוא רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל התנגדות לביצועו. הבקשה תוגש באמצעות תצהיר המפרט את העובדות ונימוקי ההתנגדות. רשם ההוצאה לפועל שקיבל את הבקשה יעכב את ביצועה ויעבירה להכרעת בית משפט השלום.

בקשת ההתנגדות תבוצע בדרך בה מבקשים רשות להתגונן מפני תובענה בסדר דין מקוצר. בפסקי הדין הרלבנטיים העוסקים בסוגיית הרשות להתגונן נפסק שבית המשפט בשלב הבקשה לא בודק את מהימנות החייב הנתבע ואין הוא צריך לשכנע בנכונות טענותיו כפי שפורטו בתצהירו. בחקירה הנגדית תינתן ההזדמנות לבעל החוב לחקור אותו.

השופט ד. בר אופיר כתב בספרו "סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה" כי אין מקפחים את הנתבע בשל כך שהתובע בחר לתבוע בסדר דין מקוצר. וכאשר תצהירו של הנתבע מראה הגנה העשויה לעמוד לו במשפט, זכאי הוא לכך שהתובענה תתברר ותוכח בדרכי הדיון הרגילות.

גם בית המשפט העליון פסק בערעור ע"א 10189/07 ששון נ' בנק מזרחי טפחות כי "יש צורך במידת וודאות גבוהה בדבר חוסר רצינותן והעדר ממשותן של טענות ההגנה, כדי להצדיק דחיית בקשה לרשות להתגונן".

הגשת התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל

אם נפסק נגדך ביצוע שטר חוב ויש בכוונתך להתנגד להחלטה של ההוצאה לפועל, כדאי מאד שתפעל במסגרת הזמנים הקבועים בחוק ולא פחות חשוב, שההתנגדות תהייה מנומקת ומגובה בתשתית עובדתית מוכחת.

ירון עוזי אראלי הבעלים של הסעות "ירון שירותי הסעות בע"מ" בחר לפעול אחרת מהמוצע לעיל.

חברת דור אנרגיה סחר בע"מ הגישה לביצוע שטר במסגרת תיק הוצאה לפועל מספר 02-30354-07-7 בחיפה. שטר החוב מיום 24.09.07 נעשה על ידי החברה ירון שירותי הסעות ובערבות ירון אראלי ע"ס 30,273 ₪. הנתבע טען שסכום החוב נמוך בהרבה אך את התנגדותו לביצוע הגיש באיחור של יותר מ-6 חודשים.

הוגשה תביעה לבית משפט השלום בחיפה כנגד עושה השטר והערבים (תט 40913-09-11 דור אנרגיה סחר בע"מ נ' ירון שירותי הסעות בע"מ).

במסגרת הדיון שנערך ביום 17.05.12 אישר הנתבע בחקירתו כי נודע לו אודות ההליך המדובר וכי קיבל את אזהרת הוצאה לפועל עוד בשנת 2008 ולא הגיש התנגדות אלא כעבור 3 שנים. זה הספיק לבית המשפט לקבוע כי הנתבע לא העלה טענות בכובד המשקל הנדרש. "תובענה על פי שטר הופכת ומתגבשת לחוב פסוק, עם חלוף תקופת האזהרה" נפסק.

עוד למדנו מאותו פסק דין כי ידיעה על קיומו של פסק דין או על חוב פסוק כהגדרתו במשך תקופה ארוכה בעקבות הליכי הוצאה לפועל שננקטו לביצוע פסק הדין יוצרת מניעות והשתק מלטעון לביטול פסק הדין מחמת אי קבלת התביעה, על אחת כמה וכמה כאשר הנתבע במקרה שלנו (ירון שירותי הסעות) מאשר כי היה מודע להליך. 

קביעה זו עולה מתיק בש"א תל אביב 161700/08 יוסף ראובני נ' בנק דיסקונט.

ובאשר לתוכן התצהיר המתנגד לביצוע השטר, לא חסך בית המשפט את ביקורתו מהנתבעים ופסק לגביהם: "הנתבעים במקרה דכאן, למעט הטחת סכום לחלל האוויר (וייאמר – יכולים היו לציין כל סכום שהוא), לא הביאו בדל ראייה בהקשר זה".

הקביעה לא נכתבה בחלל ריק. בית המשפט נסמך גם על הפסיקה בתיק ע"א 594/85 זהבי נ' מגרית בע"מ שם נפסק: "על המבקש רשות להתגונן להראות בתצהירו תשתית עובדתית מלאה לכל אחת מטענותיו, שהרי לימים ישמש הוא, ורק הוא, כתב הגנה בתיק".

בית המשפט העליון אישר הלכה פסוקה בתיק ע"א 2242/10 מ.ציג בע"מ נ' בנק דיסקונט וקבע כי: "...המבקש רשות להתגונן מפני תביעה בסדר דין מקוצר אינו רשאי להסתפק בטענות כלליות בתצהירו, ועליו לציין את פרטי העובדות שעליהן מבוססות טענות ההגנה שלו. זאת בהתאם לכלל שעל המבקש רשות להתגונן להתכבד ולפרט את מהות הגנתו"

ירון שירותי הסעות לא פעלה ברוח ההלכות הפסוקות והוראות הדין ולכן נדחתה התנגדותה וחודשו הליכי הוצאה לפועל. הנתבעים גם חויבו בתשלום הוצאות.

החלטת לפעול לצורך מימוש שטר בהוצל"פ?

אדם המחזיק ברשותו שטר חוב מכל סוג שהוא, בין אם צ'ק, שטר ערבות או שטר בטחון, רשאי לפעול לפי הקבוע בחוק לצורך גבייה ומימוש השטר בהליכי הוצאה לפועל.

אנו ממליצים להקדים ולהתייעץ עם עורך דין מנוסה, קודם לקבלת החלטות האם לפנות להליכי הגבייה באופן עצמאי, או בייצוג של עורך דין מנוסה.

קריאה נוספת: דחיית בקשה למימוש צ'ק כשהמבקש אינו אוחז כשורה


תאריך: 18/10/2021 11:02
 
close