לדעת יותר על הליך המכרז בהוצאה לפועל: הכירו את ההליך למימוש נכסים לפי חוק ההוצל"פ...
מכרז בהוצאה לפועל - ההליך למימוש נכסים לפי חוק ההוצל"פ


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

מכרז בהליכי ההוצאה לפועל

Hebrew

הליכי עיקול נכסים ומימושם במסגרת ההוצאה לפועל נמנים על ההליכים המרכזיים שהזוכה / הנושה רשאי לנקוט כנגד החייב, במטרה לקדם את גביית החוב ממנו.

במסגרת הליכים אלו, מוטל בתחילה עיקול מטעם הזוכה על נכס אשר שייך לחייב, וזאת במטרה לשים יד על הנכס של החייב, ולהגביל את יכולתו של החייב להשתמש בנכס וכן למנוע ממנו להבריח אותו.

במידה והחייב לא פורע את חובו לזוכה בשלב העיקול, רשאי הזוכה לנקוט בהליכים למכירת הנכס לשם גביית החוב מהתמורה המגיעה בעדו, וזאת לרבות במסגרת מכירה פומבית או מכרז חשאי.

עם זאת יובהר כי נכסי מיטלטלין מעוקלים ניתן למכור הן במכירה פומבית, והן במכרז חשאי, ואילו נכסי מקרקעין ניתן למכור במסגרת מעין מכירה פומבית משולבת מכרז, מאחר שהיא כוללת גם שלב מקדים של הגשת הצעות, כפי שיבואר בהמשך הדברים להלן.

במסגרת הליכים אלו, ימכר הנכס המעוקל לבעל ההצעה הגבוהה ביותר לרכישתו. משהוכרז המציע הזוכה בהליכים אלו, הוא נדרש לשלם את סכום התמורה שהציע בעד הנכס. התמורה תופקד בתיק ההוצל"פ לאחר ניכוי ההוצאות הכרוכות בהליך זה, ותעבור לידי הזוכה לשם כיסוי החוב כלפיו.

הליכי מכרז למכירת נכסי מטלטלין

עיקול ומימוש נכסי מיטלטלין מתבצע בהתאם לפרק ב' לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, ופרקים ג' ו-ג1 לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979, אשר מסמיכים את ראש ההוצאה לפועל לצוות על עיקול מיטלטלי החייב, ומכירתם או מימושם בדרך אחרת.

פרק ג1 לתקנות ההוצל"פ עוסק ספציפית בהליכים למכירת נכס מיטלטלין באמצעותו של מכרז.  

לפני שמתחילים בהליכי המכרז, יש תחילה לעבור את כל השלבים המקדימים לכך, ואשר עיקרם הינו קבלת צו לעיקול המיטלטלין, ביצוע עיקול ברישום על המיטלטלין, קבלת צו לתפיסת המיטלטלין והוצאתם מבית החייב לשם העברתם למחסני ההוצל"פ.

בשלב הזה ניתן להגיש בקשה למכירת המיטלטלין, וזאת במידה וחלפו 14 יום מיום הוצאת המיטלטלין והחייב לא הסדיר את חובו, אלא אם כן ניתן צו להשהיית המכירה לתקופה שלא תעלה על 30 יום.

צו ההשהיה יפקע תוך 7 ימים מיום מתן הצו, אם המבקש לא הפקיד בידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל עירבון לכיסוי הוצאות שמירת המעוקלים, ירידת ערכם, ואחסונם בתקופת ההשהיה, וזאת בהתאם לסעיף 27 לחוק ההוצל"פ.

בהתאם לתקנה 53 לתקנות ההוצל"פ. מכירת המיטלטלין תתבצע בדרך של מכרז, אלא אם כן הורה ראש ההוצאה לפועל על מכירתם בדרך אחרת, כגון בדרך של מכירה פומבית.

לשם ביצוע הליכי המכרז, תמונה ועדה למכירת הנכס, אשר תמנה 3 חברים, מתוך רשימות שיערוך מנהל מערכת ההוצאה לפועל, ואשר סמכויותיה לעניין המכירה יהיו כשל רשם הוצל"פ ומנהל לשכת ההוצל"פ.

כמו כן, ניתן להגיש ערר על החלטותיה בפני רשם ההוצאה לפועל, כשם שניתן להגיש ערר על החלטות מנהל ההוצל"פ בהתאם לסעיף 80 לחוק.

מנהל המיתקן שבו מתבצעים הליכי המכרז, יעמיד במיתקן לעיון הציבור חוברת מכרזים שבה יפורטו פרטי המיטלטלין העומדים למכירה, והוא רשאי לפרסמם גם בכל דרך אחרת שתיראה לו ושיאשר מנהל מערכת ההוצאה לפועל.

על המציעים שמעוניינים לרכוש את הנכס, להגיש במעטפה סגורה הצעה המפרטת את פרטיהם ואת פרטי הנכס בו הם מעוניינים, בצירוף ערבון בסך של 10% מהצעתו.

מנהל המתקן יבחר שמאי מתוך רשימת השמאים החברים באיגודי שמאי הביטוח, אשר יערוך שומה לגבי ערך הנכס הספציפי. בנוסף, יקבע מנהל המתקן את מועד המכירה, באישור יו"ר ועדת המכירות.

במועד המכירה יבחר בעל ההצעה הגבוהה ביותר כזוכה במכרז, ובתנאי שהצעתו לא תהיה נמוכה מסכום השומה. במידה וההצעה הגבוהה ביותר הייתה נמוכה מסכום השומה, יוצא הנכס למכירה חוזרת, אלא אם כן הועדה החליטה לאשר את אותה ההצעה, במידה והיא סברה שלא תמצא הצעה גבוהה ממנה.

מנהל המתקן יודיע לזוכה על זכייתו, ועליו לשלם את סכום הצעתו תוך 7 ימים מיום המצאת ההודעה או מועד אחר שקבעה ועדת המכירות. במידה והוא לא שילם במועד או חזר בו, הועדה רשאית לחלט את הערבון שלו על חשבון החוב לזוכה. במידה והוא שילם במועד – ימסר לו הנכס, בצירוף אישור על פרטי המכירה.

הליך למכירה פומבית של נכסי מקרקעין

עיקול ומימוש נכסי מקרקעין מתבצע בהתאם לפרק ג' לחוק ההוצאה לפועל, ופרק ד' לתקנות ההוצאה לפועל.

כאמור, בעוד שנכסי מיטלטלין ניתן למכור בין בדרך של מכירה פומבית ובין בדרך של מכרז חשאי, נכסי מקרקעין ניתן למכור בדרך של מכירה פומבית בלבד, אם כי הם גם כוללים שלב של הגשת הצעות לפני שלב המכירה הפומבית בפועל.

גם לפני שמתחילים בהליכי המכירה הפומבית למכירת נכס המקרקעין, יש תחילה לעבור את כל השלבים המקדימים לכך, ואשר עיקרם הינו קבלת צו לעיקול לנכס המקרקעין וביצוע עיקול ברישום לפי החוק.   

רק במידה והחייב לא פרע את חובו לזוכה תוך 30 יום מיום רישום העיקול, רשאי רשם ההוצאה לפועל ולפי בקשת הזוכה, לצוות על מכירת הנכס המעוקל כאמור בסעיף 36 לחוק ההוצל"פ. עם זאת, חשוב לזכור שמכירות אלו כפופות להגנות הקבועות בחוק ההוצל"פ על דירות מגורים ואדמה חקלאית.

גם לגבי נכס מקרקעין תיערך שומה של שמאי מקרקעין, וזאת במידה והחייב לא פרע את חובו תוך 7 ימים ממועד המצאת ההודעה לחייב על העיקול.

כעבור 15 יום משיגור השומה לצדדים, תפורסם הודעה ברבים על מכירת נכס המקרקעין. על המציעים להגיש הצעות לקניית המקרקעין בצירוף ערבון בסך 10% מהצעתם, וזאת תוך 15 יום מועד פרסום מודעת המכירה, אלא אם כן נקבעה תקופה ארוכה יותר על ידי רשם ההוצל"פ.

לאחר מכן יוזמנו המציעים לתחרות המכירה הפומבית. התחרות תנוהל על ידי מנהל המכירות, אשר ימסור עליה דו"ח לרשם וזה יחליט סופית בעניין הכרזת הזוכה.

על הקונה לשלם את יתרת המחיר תוך 7 ימים מהיום שיידרש לכך, ובמידה והוא לא עשה כן או חזר בו מהצעתו, יחולט הערבון שלו, ואז יוכרז המציע שלאחריו כזוכה, ויחולו עליו הוראות אלו, וכן הלאה לגבי המציעים שלאחריו.

מציע שהוכרז כזוכה ואשר שילם את יתרת סכום הצעתו יקבל אישור על כך מרשם ההוצל"פ, לשם רישום המקרקעין על שמו.

תנאי ראשוני למכירת מקרקעין מעוקלים הוא, כי החייב לא שילם את חובו בחלוף 30 יום לפחות מהיום בו נרשם העיקול כאמור.

בדומה למכירת מיטלטלין, טרם ביצוע המכירה בפועל, נערכת שומה לקביעת שוויו של הנכס.

לאחר מכן מתבצעת המכירה בשני שלבים:

בשלב הראשון מגישים המציעים את הצעותיהם בכתב ומצרפים להן ערבון שווה ערך ל10% לפחות מגובה הצעתם. יודגש, כי בעל משכנתא או הזוכה פטורים מערבון.

בשלב השני נערכת מכירה פומבית אשר תוצאותיה נמסרות לראש ההוצאה לפועל המכריז על הזוכה. לאחר תשלום יתרת המחיר ע"י הקונה, נמסר לידיו אישור מכירה המשמש אסמכתא להעברת הנכס לבעלותו - רישום בפנקסי המקרקעין. הליך זה יכול שיתבצע על ידי כונס הנכסים.

למען שלמות התמונה נציין, כי בכל הקשור למכירת מיטלטלין ומקרקעין, מציין החוק מסרפ הגנות חשובות כגון: הגנת בית מגורים, הגנת חייב חקלאי, ביטול עיקול וביטול אישור מכירה.

לאור האפשרות להתגונן ולאור העובדה כי מכירת נכסים בשיטת מכרזים בהוצאה לפועל צריכה להתבצע בהתאם לחוק והתקנות, חשוב לפנות אל עורך דין ולקבל ייעוץ משפטי פרטני בכל מקרה.

ניסיון החיים מוכיח כי טיפול מקצועי ומהיר באמצעות עורך דין המנוסה בהליכי הוצאה לפועל, יסייע לך להגן על הרכוש שלך ולחילופין, לזכות במרכז המבוקש.

לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר לחצו כאן!


תגיות בעמוד:  הליכי הוצל''פ
תאריך: 15/11/2015 15:56
 
close