כל מה שחשוב לדעת על זכות הנושים לעיין במסמכים ולקבל מידע מהנאמן במסגרת הליכי חדלות הפירעון...
זכות נושים לעיין במסמכים שבידי הנאמן במסגרת הליכי חדלות פירעון


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

זכות הנושים לעיין במסמכים ולקבל מידע מהנאמן

Hebrew

אין ספק שלנושים יש מעמד חשוב ומרכזי במסגרת הליכי חדלות הפירעון ולו מאחר שהליכי חדלות הפירעון מתנהלים למעשה במידה רבה עבורם ולמענם.

לאור זאת מעניק להם חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 זכויות שונות במסגרת ניהול ההליכים ובכללם הזכות לעיין במסמכים שבידי הנאמן לגבי כל חייב לפי סעיף 258 לחוק וכן לקבל מהנאמן מידע לגבי החייב לפי סעיף 265 לחוק וזאת כפי שנפרט בהרחבה בסקירה שלפניך.

זכות הנושים לעיין במסמכים שבידי הנאמן

מי מוסמך להעניק לנושים את זכות העיון במסמכים ובאיזה תנאי

סעיף 258 לחוק קובע הוראות לגבי זכות העיון של הנושים במסמכים הנוגעים לחייב אשר נמצאים בידי הנאמן וזאת בכפוף לעקרון הכללי לפיו הזכות לעיין במסמכים תינתן לנושים במידה והדבר מוצדק בנסיבות העניין והפגיעה בפרטיות של מי שמוזכר במסמך נלקחה בחשבון.

מדובר בתנאי כללי אשר נקבע על מנת למנוע שימוש לרעה בזכות העיון במסמכים על ידי הנושים, לרבות באמצעות פגיעה בפרטיות החייב או בסודות מסחריים שלו.

בנוסף לתנאי כללי זה, אשר חל על כל המסמכים, נקבעו גם תנאים ספציפיים אשר מגבילים את זכות העיון במסמכים ספציפיים אשר מפורטים בסעיפים 258(ג) ו-(ד) לחוק וזאת כפי שיבואר בהמשך הדברים להלן.

הסמכות להעניק לנושים את זכות העיון במסמכים לגבי חייב שהנו תאגיד מוקנית לבית המשפט ואילו הסמכות להעניק לנושים את הזכות לעיין במסמכים לגבי חייב שהנו יחיד, מוקנית לממונה על החוק, הוא הכנ"ר.

לגבי חייב שהנו תאגיד, קובע סעיף 258(א) לחוק שבית המשפט רשאי לאפשר לנושה לעיין במסמכי התאגיד או במסמך אחר שבידי הנאמן וזאת בתנאי שהוא מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ולאחר שהוא הביא בחשבון את הפגיעה בפרטיות של מי שמוזכר במסמך מגילוי פרטים אישיים הנוגעים לו. בית המשפט גם רשאי לקבוע תנאים והגבלות לעניין העיון במידע והשימוש בו.

לגבי חייב שהנו יחיד, קובע סעיף 258(ב) לחוק כי הממונה על החוק רשאי לאפשר לנושה לעיין במסמך שבידי הנאמן, אף זאת בתנאי שהוא מצא כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין ולאחר שהוא הביא בחשבון את הפגיעה בפרטיות של מי שמוזכר במסמך וכן נתן את דעתו את דעתו לפרטי מידע שהיחיד ציין כי הם כוללים מידע אישי רגיש לפי סעיף 107(ב) או סעיף 117(ב) לחוק.

בנוסף, גם הממונה רשאי לקבוע תנאים והגבלות לעניין העיון במידע והשימוש בו.

סעיף 107 לחוק עוסק בזכות הנושים לעיין בצו לפתיחת הליכים שניתן לבקשת חייב יחיד שסך חובותיו עולה של 150,000 ש"ח, בבקשת החייב היחיד ובחלק הדו"ח והמסמכים הנוגעים לעניינו של היחיד שצורפו לבקשה וכן להעתיקם. כלומר, לצלם אותם על מנת ליצור לעצמו עותק מהם.

סעיף 107(ב) לחוק קובע כי במידה והיחיד ציין שפרטי מידע מסוימים בדו"ח שהגיש כוללים מידע אישי רגיש בעניינו לפי סעיף 104(ג) לחוק, אזי הממונה יעביר את הפרטים הללו לעיון הנושים רק אם הוא שוכנע שהם דרושים לנושה לשם הגשת בקשה לביטול הצו לפתיחת הליכים ולאחר שהוא הביא בחשבון את הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, וכי הוא רשאי למסור גם רק חלק מהמסמכים הללו או להתנות את מסירתם בתנאים.

סעיף 117(ב) לחוק עוסק בדו"ח הכלכלי שעל חייב יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לבקשת נושה להגיש לנאמן תוך 21 יום ממועד מתן הצו.

סעיף זה קובע שהחייב רשאי לציין בו פרטי מידע מסוימים כפרטי מידע הכוללים מידע אישי רגיש בעניינו שהוא מבקש שלא יימסרו לעיון הנושים.

במקרה כזה, קובע סעיף 117(ג) לחוק שהנאמן יעביר את פרטי המידע הללו לעיון הנושים רק אם הוא שוכנע שהם דרושים לנושה, ולאחר שהוא הביא בחשבון את הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, ונתן ליחיד להשמיע את עמדתו לגבי העברת המידע, ותוך שהוא רשאי למסור רק חלק מהמידע לנושים או להתנות את מסירתו בתנאים.

סעיף 117(ד) לחוק גם קובע שהממונה יקבע הוראות לעניין זכות העיון לפי סעיף 117 לחוק.

הגבלת היקף זכות העיון במסמכים

כאמור, סעיפים 258 (א) ו-(ב) לחוק מתנים ומגבילים את מתן זכות העיון לנושים במסמכים שבידי הנאמן בתנאי כללי, שחל לגבי כל המסמכים, לפיו זכות זו תינתן רק במידה והדבר מוצדק בנסיבות העניין, והפגיעה בפרטיות של מי שמוזכר במסמך נלקחה בחשבון.

בנוסף להגבלה כללית זאת, סעיפים 258(ג) ו-(ד) לחוק מגבילים את זכות העיון במסמכים גם לגבי מסמכים מסויימים, שנוגעים למידע שנמסר על ידי הבנקים, רשות המיסים והחייב עצמו, לגבי מצבו הכלכלי של החייב וזאת, שוב, על מנת למנוע פגיעה מיותרת וללא הצדק בפרטיותו.

הגבלת זכות עיון במסמכים שנמסרים על ידי הבנקים ורשות המיסים: סעיף 258(ג) לחוק קובע שהוראות סעיף 258 לחוק, בדבר זכות הנושים לעיין במסמכים, לא יחולו על מידע שנמסר לנאמן מתאגיד בנקאי או מרשות המיסים לפי סעיף 50 לחוק או סעיף 150 לחוק.

סעיפים אלו מקנים לנאמן על ניהול הליכי חדלות פירעון של חייב את הזכות לבקש מבית המשפט להורות לתאגיד בנקאי או לרשות המסים, על אף האמור בכל דין, למסור לנאמן מידע על נכסיו של החייב אשר נדרש כדי לסייע לנאמן לברר את מצבו הכלכלי של החייב. סעיף 50 לחוק חל על חייב שהנו תאגיד ואילו סעיף 150 חל על חייב שהנו יחיד.

מאחר והמדובר במידע הינו רגיש מאד מטבעו ועל כן גם חסוי, שני הסעיפים הללו קובעים במפורש כי בית המשפט יורה על מסירת המידע לנאמן רק בתנאי שהוא שוכנע שמסירת המידע אכן נדרשת לנאמן כדי לסייע לו לברר את מצבו הכלכלי של החייב, וכי התועלת שבמסירת המידע עולה על הפגיעה בפרטיות של אדם אחר.

יתרה מכך, שני הסעיפים הללו אף קובעים שבית המשפט יורה על מסירת מידע מרשות המיסים רק במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו ולאחר שהוא נוכח כי לא עלה בידי הנאמן להשיג בדרך אחרת ובמאמץ סביר את המידע הדרוש לו וכי אין במסירת המידע כדי לחשוף את מקורות המידע של רשות המיסים או את דרכי איסופו, או לפגוע בחקירה שמנהלת רשות המיסים.

יחד עם זאת, סעיפים 50(ג) ו-150(ד) לחוק קובע שמידע שבית המשפט הורה על מסירתו לפי סעיפים אלו ימסר לנאמן בלבד, בדרך שהורה בית המשפט, אלא אם כן הסכימו התאגיד הבנקאי או רשות המיסים למסירתו גם לנושים.

כלומר, גם אם סעיף 258(ג) לחוק לא מקנה לנושים את הזכות לעיין במסמכים שמגלמים מידע חסוי ורגיש על נכסי החייב שנמסר לנאמן על ידי הבנקים או רשות המיסים, עדיין יש להם את האפשרות לקבל את המסמכים הללו במידה והבנקים או רשות המסים הסכימו לכך.

הגבלת זכות עיון במסמכי חקירה שניהל הנאמן לצורך בירור מצבו הכלכלי של החייב, סעיף 258(ד) לחוק מבהיר כי אין בהוראות סעיף 258 לחוק כדי לגרוע מהוראות סעיף 152(ג) או סעיף 281(ה) לחוק לעניין פרוטוקולים של חקירה או בירור שניהל הנאמן.

סעיף 152 לחוק עוסק בחקירת חייב יחיד על ידי הנאמן לשם בדיקת מצבו הכלכלי.

סעיף 152(ג) לחוק קובע שפרוטוקול חקירה זו ימסר ליחיד. כלומר, מסעיף זה עולה לכאורה כי פרוטוקול זה ימסר ליחיד בלבד ועל כן אין לנושים זכות לעיין בו.

על מנת להסיר כל ספק בעניין זה, סעיף 258(ד) לחוק מבהיר שזכותם הכללית של הנושים לעיין במסמכים שבידי הנאמן לפי סעיף 258(ב) לחוק איננה חלה על פרוטוקול חקירתו הכלכלית של החייב לפי סעיף 152(ג) לחוק, ועל כן הם אינם רשאים לעיין בו.

יחד עם זאת יש לזכור שסעיף 153(ה) לחוק, שעוסק בדו"ח ממצאי בדיקת מצבו הכלכלי של החייב שעל הנאמן למסור לממונה, קובע כי על הנאמן העתק מדו"ח זה לחייב, ולהודיע לנושים על הגשתו וכי כל נושה רשאי לעיין בדו"ח זה.

כלומר, גם אם הנושים אינם רשאים לעיין בפרוטוקול חקירת החייב על מצבו הכלכלי על ידי הנאמן, הם עדיין רשאים לעיין בדו"ח הנאמן שמסכם את ממצאי בדיקת מצבו הכלכלי של החייב.

סעיף 281 לחוק עוסק בחקירת החייב אודות מצבו הכלכלי או אדם אחר שיש יסוד סביר להניח שיש בידו מידע אודות מצבו הכלכלי של החייב, וזאת על ידי בית המשפט עצמו או באמצעות הנאמן, כאמור בסעיף 281(ד) לחוק.

במידה והחקירה בוצעה על ידי הנאמן, קובע סעיף 281(ה) לחוק שפרוטוקול חקירה זו תימסר לחייב שנחקר או לאדם האחר שנחקר.

כלומר, גם מסעיף זה עולה שהנושים אינם רשאים לעיין בפרוטוקול חקירה אודות מצבו הכלכלי של החייב, ועל מנת להסיר כל ספק בעניין זה, סעיף 258(ד) לחוק מבהיר שזכותם הכללית של הנושים לעיין במסמכים שבידי הנאמן לפי סעיף 258(ב) לחוק איננה חלה גם על פרוטוקול זה.

זכות הנושים לקבל מהנאמן מידע לגבי החייב

סעיף 265 לחוק עוסק בזכות הנושים לקבל מהנאמן מידע לגבי החייב במסגרת הליכי חדלות הפירעון.  

סעיפים 265(א) ו-(ב) לחוק עוסקים בזכות ועדת הנושים הלא מובטחים לדרוש מידע מהנאמן לגבי חייב שהנו תאגיד, סעיף 265(ג) לחוק עוסק בזכות ועדת הנושים הלא מובטחים לדרוש מידע מהנאמן לגבי חייב שהנו יחיד ואילו סעיף 265(ד) לחוק, עוסק בזכות הנושים המובטחים לדרוש את סוגי המידע הללו.

סעיף 265(א) לחוק קובע שוועדת הנושים רשאית לדרוש מהנאמן למסור לה כל מידע שבידיו הדרוש לה לשם מילוי תפקידה במסגרת הליכי חדלות פירעון לגבי חייב שהוא תאגיד.

במידה והנאמן סבר שמידע זה אינו נחוץ לוועדת הנושים לשם מילוי תפקידה, או שהוא עלול לפגוע בתאגיד, בפרטיותו של אדם או בהליכי חדלות הפירעון, הוא יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לפטור אותו ממסירת המידע, לפי סעיף 265(ב) לחוק ובית המשפט יהיה רשאי לתת לו פטור כאמור או לקבוע תנאים למסירת המידע.

סעיף 265(ג) לחוק קובע שוועדת הנושים רשאית לבקש מהממונה להורות לנאמן למסור לה מידע לגבי חייב שהוא יחיד.

כלומר, במקרה כזה אין לוועדת הנושים זכות לדרוש את המידע ישירות מהנאמן, אלא עליה תחילה לפנות בבקשה בעניין זה לממונה, שרק לו יש את הזכות לדרוש זאת מהנאמן וזאת למנוע פגיעה מיותרת בפרטיותו של היחיד.

הממונה רשאי להיעתר לבקשה זו ולהורות לנאמן למסור את המידע לוועדת הנושים במידה שהוא מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ולאחר שהביא בחשבון את הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, וכן הוא רשאי לקבוע תנאים והגבלות לעניין העיון במידע והשימוש בו.

סעיף 265(ד) לחוק קובע שכל מידע שוועדת הנושים רשאית לדרוש מהנאמן לפי סעיף 265 לחוק, רשאי גם נושה מובטח לדרוש לעניין מידע הנוגע לחוב של החייב כלפיו.

עוד בנושא: כינוס אסיפת נושים לפי חוק חדלות פירעון


תגיות בעמוד:  נושים ובעלי חוב
תאריך: 01/05/2019 15:12
 
close