הכירו את הדרך החוקית והמהירה ביותר לעיכוב הליכי הוצאה לפועל כנגד חייב...
עיכוב הליכי הוצאה לפועל בהתאם לחוק - איך עושים את זה?


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

הדרך לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

Hebrew

עיכוב הליכי הוצאה לפועל הינו השהייה זמנית של ביצוע כל הליכי הגבייה בתיק, כגון: עיקול, מאסר, הטלת הגבלות על חייב כגון עיכוב יציאתו מהארץ, שימוש בכרטיסי אשראי וכד'.

יובהר כי צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל מפסיק זמנית את ביצוע כל הליכי ההוצל"פ, בעוד שצו השהיית הליכי הוצל"פ מפסיק זמנית רק את ההליכים הספציפיים שלגביהם הוא ניתן.

בהתאם לסעיף 17 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967, ניתן לעכב את הליכי ההוצאה לפועל אך ורק לפי הוראות חוק זה או לפי צו בית משפט.

צו עיכוב יכול להינתן ע"י רשם ההוצל"פ באחת משתי הדרכים הבאות: או באופן אוטומטי, וזאת במסגרת הליכים מסויימים הקבועים בחוק, או במידה והוגשה בקשה לעיכוב הליכים מטעם החייב או צד ג' כלשהו, אף זאת במסגרת הליכים מסויימים הקבועים בחוק, והכל כפי שיפורט להלן.

עיכוב הליכים אוטומטי

צו לעיכוב הליכי ההוצל"פ באופן אוטומטי, דהיינו, ללא צורך בהגשת בקשה מטעם לעיכוב הליכים מטעם החייב לשם כך, ינתן על ידי רשם ההוצל"פ בכל אחד מהמקרים הבאים:

החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר במועד החוקי – עקרונית, על החייב להגיש התנגדות לביצוע שטר תוך 30 יום ממועד קבלת האזהרה, וזאת כאמור בסעיף 81(ג1) לחוק ההוצל"פ. הוגשה ההתנגדות במועד, על רשם ההוצל"פ לצוות על עיכוב ביצוע השטר, ולהעביר את התיק לדיון בפני בית המשפט המוסמך לדון בו, בהתאם לתקנה 108 לתקנות ההוצל"פ, תש"ם-1979.

החייב הגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב במועד החוקי - עקרונית, על החייב להגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב תוך 30 יום ממועד קבלת ההתראה, וזאת בהתאם לסעיף 81א1(ד)(1) לחוק ההוצל"פ. הוגשה ההתנגדות במועד, על רשם ההוצל"פ לצוות על עיכוב ביצוע התביעה, ולהעביר את התיק לדיון בפני בית המשפט המוסמך לדון בו, בהתאם לסעיף 81א1(ד)(1) לחוק ההוצל"פ.

החייב הודיע על כוונתו למכור את הדירה או פרע את החוב במסגרת הליכי מימוש משכנתא על דירת מגורים – כאשר החייב הודיע על רצונו למכור בעצמו את הדירה לצורך פירעון מלוא החוב, וזאת בהתאם לתנאי סעיף 81ב1(ב)(3) לחוק ההוצל"פ, או כאשר מונה כונס נכסים לדירה והחייב פרע את החוב, במלואו או מחציתו, וזאת בהתאם לתנאי סעיף 81ב1(ב)(4) לחוק ההוצל"פ, על רשם ההוצל"פ להורות על עיכוב ההליכים.

פניית רשם ההוצל"פ לבית המשפט לקבלת הבהרה לגבי פסק דין - סעיף 12 לחוק ההוצל"פ קובע כי במידה ורשם ההוצל"פ סבור שפסק הדין, כולו או חלקו, טעון הבהרה לשם ביצועו, הוא רשאי לפנות בכתב לבית המשפט שנתן אותו לשם קבלת הבהרה.

הסיפא של סעיף זה קובע כי אין בפניה זו כדי לעכב את ביצוע אותו חלק של פסק הדין שאינו טעון הבהרה, ומכאן ניתן ללמוד על העיכוב האוטומטי של הליכי ההוצל"פ לגבי החלק שלגביו התבקשה הבהרה כאמור.

במסגרת הליך רע"א 1557/06 עו"ד שיפטן נ' עו"ד קירשנבום, קבע בית המשפט העליון כי רק הרשם יכול לבקש הבהרה כזו מבית המשפט שנתן את פסק הדין, וכי בעל דין איננו רשאי לפנות ישירות לבית המשפט בבקשה להבהרת פסק הדין.

יחד עם זאת נקבע כי בעל הדין רשאי לפנות אל ראש ההוצאה לפועל בעניין זה על מנת לשכנעו כי פסק הדין טעון הבהרה.

עיכוב הליכים בעקבות הגשת בקשה לעיכוב הליכים

חוק ההוצל"פ איננו מאפשר להגיש בקשה לעיכוב הליכים בכל מקרה. תחת זאת הוא מפרט מספר מקרים ספציפיים בלבד בהם ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים, וזאת בפני רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט, כאשר בחלק מהמקרים הוא אף מתנה זאת בקיום טעמים מיוחדים, וזאת כמפורט להלן:

טענת פרעתי של החייב - כאשר החייב טוען טענת פרעתי, כלומר שהוא קיים את פסק הדין או את השטר שהוגש לביצוע, רשאי רשם ההוצל"פ לעכב את ההליכים בתנאי שישנם טעמים מיוחדים לכך, וזאת לפי סעיף 19 לחוק ההוצל"פ.

טענת צד ג' כי יש לו זכות בנכסי מטלטלין שעוקלו - כאשר צד ג' טוען שיש לו זכות בנכס מיטלטלין כלשהו שעוקל, ואשר עומד להיות מוצא למכירה, רשאי רשם ההוצאה לפועל לעכב את ביצוע המכירה כדי לאפשר לאותו אדם לפנות לבית המשפט בעניין בעלותו בנכס, וזאת לפי סעיף 28 (ג) לחוק ההוצל"פ.

טענת צד ג' כי יש לו זכות שאינה רשומה בנכס מקרקעין שעוקל - כאשר צד ג' טוען שיש לו זכות בנכס שאינה רשומה בנכס מקרקעין כלשהו שעוקל, ואשר עומד להיות מוצא למכירה, רשאי רשם ההוצאה לפועל לעכב את ביצוע המכירה כדי לאפשר לאותו אדם לפנות לבית המשפט בעניין זכותו בנכס, וזאת לפי סעיף 40(ג) לחוק ההוצל"פ.

הגשה באיחור של התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב – כאמור לעיל, במידה והחייב הגיש במועד התנגדות לביצוע שטר או לתביעה לסכום קצוב, על רשם ההוצל"פ להורות באופן אוטומטי על עיכוב הליכי ההוצל"פ.

אולם, במידה והחייב הגיש את ההתנגדויות הנ"ל באיחור, לא יחול עיכוב כזה באופן אוטומטי. לפיכך על החייב להגיש, בד בבד עם הגשת הבקשה להארכת המועד להגשת ההתנגדות, גם בקשה לעיכוב הליכים עד לקבלת ההחלטה בבקשה להארכת המועד.

עוד יובהר כי בית המשפט יהיה רשאי לעכב את הליכי ההוצאה לפועל רק מטעמים מיוחדים שיירשמו, וזאת כאמור בסעיף 109 לתקנות ההוצל"פ לגבי התנגדות לביצוע שטר, וסעיף 109י לתקנות אלו לגבי התנגדות לתביעה לסכום קצוב.

הודעת צד על כוונתו להגיש ערר, ערעור, או בקשת רשות לערער – כאשר צד מודיע כי בכוונתו להגיש ערר, ערעור, או בקשת רשות ערעור, בר"ע, על החלטות של רשם ההוצל"פ או פסקי דין של בית משפט השלום או בית המשפט לענייני משפחה, לפי העניין, רשאי רשם ההוצל"פ או רשם בית המשפט להורות על עיכוב הליכי הוצל"פ עד למתן ההכרעה בהליכים אלו, וזאת לפי סעיף 80 לחוק ההוצל"פ.

יודגש כי עצם הגשת הערר, הערעור, או הבר"ע כשלעצמה איננה מעכבת אוטומטית את ביצוע הליכי ההוצל"פ, ולכן יש להגיש בקשה ספציפית לעיכוב הליכי ההוצל"פ בעניין זה.

עוד יובהר כי במידה והבקשה בעניין זה הוגשה לרשם ההוצל"פ, לרוב הוא יעביר אותה מיוזמתו להכרעת בית המשפט שידון בהליכי הערעור הללו.

הכלל העקרוני הוא כי פסק דין ניתן למימוש מיידי, ולפיכך בית המשפט יורה על עיכוב ביצוע פסק דין רק במקרים חריגים, וזאת בהסתמך על שני השיקולים העיקריים הבאים:

סיכויי הערעור - האם קיימים סיכויים טובים שהערעור של החייב יתקבל, וזאת בהסתמך על קיום טענות מוצדקות ורלוונטיות.

מאזן הנוחות – האם הנזק שייגרם לחייב עקב אי עיכוב ההליכים יעלה משמעותית על הנזק שייגרם לנושים במידה וההליכים יעוכבו. במידה והמאזניים מאוזנות, הכף תיטה לטובתו של הזוכה אשר פסק הדין ניתן לטובתו.

את בקשת עיכוב ההליכים יש להגיש כשהיא נתמכת בתצהיר לאימות העובדות, ומפרטת את הנימוקים להגשתה. המשיב / הזוכה / הנושה רשאי אף הוא להתנגד לקבלת הבקשה, ולהגיש תגובה מנומקת מטעמו. רשם ההוצל"פ או בית המשפט ידון בבקשה ויכריע בה בהתאם לנימוקי הצדדים, ושיקול דעתו.

שימו לב כי פניה אל עורך דין המתמחה בהליכים הוצאה לפועל לצורך עיכוב הליכים, מגדילה באופן משמעותי ביותר את סיכוייה של הבקשה להתקבל.

שאלות? חייג/י לשיחה עם עורך דין: 072-334-1001


תאריך: 18/10/2015 17:44
 
close