עיכוב חידוש רישיון נהיגה בגלל חובות בהוצאה לפועל - באילו תנאים ניתן לעכב וכיצד ניתן לחדש את הרישיון בכל זאת?
עיכוב חידוש רישיון נהיגה והטלת הגבלות על הרישיון של חייב בהוצל"פ


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

עיכוב חידוש רישיון נהיגה בגלל חובות בהוצל''פ

Hebrew

בתאריך 16 בנובמבר 2009 נכנסו לתוקפם שינויים בחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז 1967. בין השאר השתנה גם פרק ו'1 לחוק, שעניינו הטלת הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

בין שאר ההגבלות שאותן ניתן להטיל על אדם החייב כספים במסגרת תיק הוצאה לפועל, מעניק החוק לנושים את האפשרות לפנות אל רשם ההוצאה לפועל, בבקשה לעכב את חידוש רישיון הנהיגה של החייב.

אדם הנושא חובות כספיים ותיקי הוצאה לפועל ומבקש לחדש את רישיון הנהיגה שלו, אחת לעשר שנים במקרה של רישיון לרכב פרטי ואחת לשנתיים בעניין רכב מסחרי, צריך אדם לחדש את רישיון הנהיגה שלו. אדם הנושא חובות כספיים במסגרת תיק (או יותר) בהוצאה לפועל עשוי למצוא את עצמו מול בעיה.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין מנוסה

מתי ובאילו תנאים ניתן לעכב את החידוש ולפגוע בזכויותיו הבסיסיות ביותר של חייב? מה ניתן לעשות במידה ובכל זאת רוצים לחדש את הרישיון למרות ההגבלות החוקיות? אילו הגבלות קובע החוק בעניין?

מיד נסביר נפרט ונענה לכל השאלות האלה, ותמיד נזכיר כי גם באם אתה חייב בתיקי הוצאה לפועל, או שהנך נושה המבקש לגבות את המגיע לך לפי חוק, ובכל מקרה הנוגע לעיכוב חידושו של רישיון הנהיגה, מומלץ בהחלט להקדים ולפנות לצורך קבלת יעוץ משפטי אישי.

נציין כבר עתה כי החוק מעניק לרשם ההוצאה לפועל לפועל את האפשרות להגבלת החייב מלקבל, מלהחזיק או מלחדש את רישיונו לנהוג בכל כלי רכב מנועי.

איך מתחילים בהליך?

נושה שרוצה לפעול צריך לפנות באופן מסודר אל לשכת ההוצאה לפועל, שם מתנהל התיק כנגד החייב. הפניה הנה לצורך בקשה להטיל הגבלה על רישיונו של החייב, ובהתאם לתנאים הנ"ל הקבועים בחוק. רשם מוסמך בלשכת ההוצאה לפועל רשאי לדון ולהחליט בבקשה.

פרק ו'1 לחוק ההוצאה לפועל קובע בסעיף 66א. התקיימו לגבי החייב התנאים כאמור בסעיף 66ב, ושוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שננקטו לשם גביית החוב, לרבות הליכים לקבלת מידע על החייב, ככל הנדרש, רשאי הוא להטיל על החייב הגבלה כמפורט להלן, אחת או יותר, מיוזמתו או על פי בקשה זוכה, לתקופה ובתנאים שיקבע.

סעיף קטן (6) הוא העוסק באפשרות להגביל אדם מחידוש רישיון הנהיגה שלו ותוכנו כדלקמן: 66(א)(6) הגבלת החייב מקבל, מהחזיק או מחדש רישיון נהיגה; הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו; לעניין זה יראו את מי שהוטלה עליו הגבלה מהחזיק רישיון נהיגה כמי שרישיון הנהיגה שלו פקע מחמת אי-תשלום אגרה.

בהמשך, קובעים סעיפי החוק השונים את התנאים שרק בהתקיימם ניתן לעכב את חידוש רישיונו של אדם, בכפוף להחלטתו של רשם מוסמך בהוצאה לפועל ולפי שיקול דעתו.

עוד קובע החוק כיצד ניתן לפעול לצורך ביטול עיכוב רישיון נהיגה, למרות חובות כבדים וריבוי תיקי הוצאה לפועל.עיכוב חידוש רישיון רכב

כאמור, רצוי בהחלט להתייעץ בנושא עם עורך דין מנוסה, שידע כיצד להתנהל במקרה של פגיעה בחופש העיסוק ובחופש התנועה של החייב.

באילו תנאים ניתן לבקש את עיכוב רישיונו של חייב?

פרק ו'1 לחוק ההוצאה לפועל, בסעיף 66(ב) קובע את התנאים להטלת הגבלות על חייב בהוצאה לפועל, וכך נקבע בחוק:

66ב.   (א)  הגבלות לפי סעיף 66א לא יוטלו אלא בהתקיים אחד מתנאים אלה:

(1)   החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל על פי צו הבאה לפי סעיף 69יב, או בא לפניו בדרך אחרת, הוכח לרשם ההוצאה לפועל כי הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי-התשלום, ובלבד שהחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 500 שקלים חדשים;

(2)   החוב הפסוק נובע ממזונות המגיעים מן החייב לבן זוגו, לילדו או להורהו, למעט חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972 (בחוק זה – חוק המזונות);

(3)   החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו כאמור בסעיפים 7ג, 67(ד), 69יא(ד) או 69יג(ד), ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א)   חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה, והחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 2,500 שקלים חדשים;

(ב)   חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה, והחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 500 שקלים חדשים.

(ב)  שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי –

(1)   לקבוע הוראות לעניין דרכי הטלת הגבלות לפי פרק זה;

(2)   לשנות, בצו, את התקופות והסכומים הקבועים בסעיף קטן (א).

מטרתו של החוק הנה ליצור אמצעי לחץ על החייב המנסה להשתמט מתשלום חובותיו, במסגרת תיק הוצל"פ אחד או יותר.

מתוך סעיפי החוק עולה כי ניתן לפעול לצורך התליית הרישיון רק אחרי כחצי שנה מרגע פתיחת תיק ההוצל"פ ובמידה והחוב המצטבר עולה על 2500 ש"ח וכעבור שנה, במידה והמדובר בחוב של 500 ש"ח או יותר.

תנאי נוסף וחשוב נעוץ במילים: "החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו" שבסעיף 66(ב) (3) לחוק, ולפיכך על הנושה או נושים להוכיח כי החייב אינו עושה כל מאמץ לשלם את חובו במסגרת תיקי ההוצל"פ הפתוחים כנגדו.

במקביל, יכול החייב להוכיח כי אינו בעל יכולת לפרוע את חובתיו, ואז לא ניתן לעכב את רישונו (אך עדיין ניתן לפעול כנגדו בדרכים אחרות).

ביטול ההגבלות על רישיון הנהיגה

סעיף 66(ג) מחייב את רשם ההוצל"פ לשלוח התראה לחייב בדבר הטלת הגבלה על רישיונו. הגבלה תכנס לתוקפה לכל הפחות 30 יום לאחר שהתראה זאת הומצאה לחייב.

בפרק הזמן הזה, יכול החייב באמצעות עורך דין או בעצמו, לשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי מן הצדק שלא להטיל את ההגבלה. כמו כן, יכול החייב להגיע לחקירת יכולת ולהוכיח כי אין הוא בעל יכולת המנסה להשתמט מתשלום חובותיו.

החוק גם קובע כמה תנאים שלפיהם יתבטלו ההגבלות שהוטלו על החייב, ובכלל זאת התליית רישיון הנהיגה שלו. כך נקבע בסעיף 66(ד)(א) כי עיכוב הרישיון יתבטל במקרה שבו החוב בתיק שולם במלואו. בסעיף 66(ד)(ב) נקבע כי הרשם יכול לבטל את העיכוב אם מצא כי הדבר מוצדק ובכפוף לכך שהחייב ימציא ערובה הולמת.

לשכת ההוצאה לפועל מחוייבת לשלוח הודעה למשרד הרישוי תוך 24 שעות ממועד ביטול ההגבלות על רישיון הנהיגה של החייב. כמו כן ימסרו הודעות כתובות לנושים ולחייב.

בעיות עם הרישיון שלך? חייג/י: 072-334-1001


תאריך: 21/10/2014 10:38
 
close