המדריך המלא לאזרח: צו תשלומים לחייב בהוצאה לפועל לפי סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל...
צו תשלומים לחייב בהוצאה לפועל - המדריך המלא לאזרח!


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (10) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 10 reviews

צו תשלומים לחייב בהוצאה לפועל

Hebrew

צו תשלומים הניתן לאדם החייב כספים בתיק או יותר בלשכת הוצאה לפועל הנו למעשה צו לפיו על החייב לפרוע את החוב בתשלומים חודשיים קצובים, להבדיל מפרעון החוב בתשלום אחד ובמלואו.

ניתן לקבל צו זה במסגרת האזהרה הנשלחת לחייב לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל, או במסגרת הגשת בקשה לצו תשלומים מטעם החייב, וזאת כפי שיבואר להלן.

הזדמנות ראשונה: צו תשלומים במסגרת האזהרה לחייב

לאחר פתיחת תיק לצורך ביצוע פסק דין או מימוש שטר בלשכת ההוצאה לפועל, נשלחת לחייב אזהרה לפני נקיטת הליכים, וזאת בהתאם לסעיף 7 לחוק ההוצל"פ, תשכ"ז-1967.

במסגרת האזהרה החייב נדרש למלא אחר פסק הדין או לשלם את החוב, וזאת בתוך התקופה הקצובה באזהרה: 20 יום בתיק לביצוע שטר, או 30 יום בתיק לביצוע פסק דין / תובענה בסכום קצוב.

החייב יכול לפרוע את מלוא החוב בתשלום אחד, או בהתאם לצו חיוב בתשלומים חודשיים שנקבע לו במסגרת האזהרה.

סכום החיובים החודשיים המצויינים בצו התשלומים הכלול באזהרה, נקבע על ידי הזוכה או על ידי מחשב ההוצאה לפועל.

במידה והחייב מסוגל לעמוד בתשלומים על פי צו זה, ביכולתו להתחיל לשלם את החוב בהתאם לצו. יובהר כי ביצוע התשלומים על פי הצו איננו מונע מהזוכה לנקוט בהליכים אחרים לגביית החוב, כגון הטלת עיקולים וכדומה.

אולם, לא פעם הזוכה מסתפק בביצוע תשלומים אלו עד לגמר פרעון החוב, מבלי לנקוט בהליכים נוספים לגבייתו.

במידה והחייב איננו מסוגל לעמוד בתשלומים על פי צו זה, או במידה ולא נקבע צו כזה במסגרת האזהרה, רשאי החייב להגיש בפני ראש לשכת ההוצאה לפועל בקשה משלו למתן צו תשלומים, אך זאת למעט בתיק מזונות.

הזדמנות שניה: בקשה למתן צו תשלומים בהוצאה לפועל

בקשה למתן צו לתשלומים מטעם החייב הינה בקשה לשלם את החוב במועדים ובסכומים שעל החייב להציע בעצמו, וזאת בהתאם ליכולתו הכלכלית.

את הבקשה יש להגיש בהתאם לסעיף 7א לחוק ההוצאה לפעל ובמסגרת התקופה הקצובה באזהרה כאמור לעיל.

הסכום המינימלי לתשלום חודשי על פי הצעת החייב הינו 100 ₪. בקשה שתכלול הצעה הנמוכה מסכום זה לא תתקבל על ידי לשכת ההוצאה לפועל.
 
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

תצהיר מנומק, הנתמך במסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של החייב ועל יכולתו לפרוע את החוב. מסמכים אלו צריכים לכלול פרטים אודות כל הנכסים, ההכנסות, החובות, והתאגידים שבשליטת החייב, בן זוגו, וילדיו הבוגרים הגרים עמו, פרטי חשבונות הבנק שלו ושל בן זוגו הגר עמו, וכן כל פרט או מסמך רלוונטי אחר, והכל לגבי השנה או שנת המס שקדמה למועד הגשת הבקשה ולפי טופס השאלון.

שאלון וכתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע ומסמכים בדבר נכסיו והכנסותיו של החייב, המופנה לשורה של גופים ציבוריים לרבות הבנקים.

עקרונית, על החייב להתחיל לשלם את התשלומים בהתאם להצעה שהגיש במסגרת הבקשה מבלי להמתין להחלטת רשם ההוצל"פ בבקשה, וזאת עד למתן ההחלטה וכל עוד לא הוחלט אחרת.  

כמו כן, על לשכת ההוצל"פ לשלוח לזוכה הודעה על הגשת הבקשה אשר תכלול את תמציתה. במידה והזוכה מסכים לבקשה, עליו להגיש את הסכמתו לאישור ראש ההוצל"פ, אם כי זה אינו חייב לאשרה.

להסכמה שאושרה כאמור יהיה תוקף כשל צו תשלומים שניתן על ידי רשם ההוצאה לפועל.
 
רשם ההוצל"פ יכריע בבקשה לאחר שהוא בדק את יכולתו הכלכלית של החייב בהסתמך על פרטי הבקשה והמסמכים שצורפו לה. במידת הצורך, הרשם רשאי להורות לחייב להמציא מסמכים נוספים.

הרשם רשאי להחליט האם להיעתר לבקשה, לדחות אותה, או להזמין את החייב לצורך חקירת יכולת במעמד הזוכה, בהתאם לסעיף 67 לחוק.

כיצד יש לפעול לאחר קבלת צו התשלומים בהוצאה לפועל?

במידה ולאחר שניתן צו לתשלומים על ידי רשם ההוצל"פ, על החייב לבצעו בהתאם לאמור בצו, ולשלם לזוכה את הסכומים החודשיים שנפסקו בצו. לשם כך ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולקבל שם שוברים לתשלום חודשי בבנק הדואר.

במידה ולאחר מתן הצו, חל שינוי ביכולתו לעמוד בתשלומים שנקבעו בצו, אשר איננו שינוי של מה בכך, רשאי החייב להגיש בפני רשם ההוצל"פ בקשה לשינוי הצו בתשלומים.

גם בקשה זו תידון בהתאם לסעיף 7א לחוק, וזאת כשם שמוגשת בקשה מקורית לצו בתשלומים. במידה והחייב מפגר חלילה בביצוע התשלומים על פי הצו, רשאי הזוכה להגיש בקשה לקבלת צו מאסר כנגד החייב.

נציין כי על מנת לשנות צו תשלומים ובמקרים של פיגורים בתשלומים בחודשיים, מוטב להקדים ולפנות אל עורך דין המתמחה בהליכי הוצאה לפועל על מנת שייטפל בנושא מטעם החייב.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי וללא התחייבות חייגי/: 072-334-1001


תאריך: 20/10/2015 15:57
 
close