הגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי החייב - מדריך להליכים וסדרי הדין לפי החוק בישראל...
הגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי החייב - מדריך להליכים


עורכי דין מנוסים בכל הארץ לשירותך

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001מחיקת חובות, חדלות פירעון והסדרי נושים
ייעוץ משפטי בדרך למחיקת החובות: עורך דין מומחה
סיוע משפטי אישי למחיקת חובות כספיים:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

הגשת בקשה לפשיטת רגל ע''י החייב

Hebrew

כאשר אין לבעל חוב אפשרות לפרוע את חובותיו לנושיו, הוא רשאי לבקש מבית המשפט שיכריז עליו כפושט רגל. בקשת החייב לפשיטת רגל תוגש תמיד לבית המשפט המחוזי, כאשר סך חובותיו עולים על  17,481₪.

בסקירה שלפניך נפרט אודות השלבים וסדרי הדין לצורך הגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי החייב.

בשלב שלאחר הפניה הראשונית לבית המשפט ימונה לחייב כונס הנכסים הרשמי, אשר מתוקף תפקידו יהיה האחראי על ריכוז נכסי החייב. לבקשה לצו כינוס, יצורף גם תצהיר חתום בידי עורך דין ובו הסבר מפורט, מדוע אין ביכולתו של החייב לפרוע את חובותיו.

בנוסף יפורטו לפרטי פרטים, כל נכסיו, חסכונותיו, הוצאותיו, לרבות הוצאות דיור ומחייה, תלושי שכר וכדומה בליווי אסמכתאות כנדרש. לבקשה למתן צו כינוס, יצורפו גם כתב ויתור סודיות וכתב התחייבות.

לשיחה עם עורך דין חייג/י: 072-334-1001

המבקש צו כינוס יעביר העתק של הבקשה לידי כונס הנכסים הרשמי. לאחר עיון בבקשה ופרטיה ימסור הכונס הרשמי הודעה וזו תצורף לבקשה שתוגש לבית המשפט.

בקשה שתוגש לבית המשפט ללא אישורו החתום של כונס הנכסים הרשמי לא תתקבל.

לאחר שהתמלאו כל התנאים, יתקיים דיון בבקשה למתן צו כינוס נכסים. מטרתו של הצו היא לרכז את כל נכסיו של החייב, על מנת שניתן יהיה למכרם למען החזרת חובות.

משהוכרז אדם כפושט רגל, כל עסקה או העברה שבוצעה על ידו משך שנתיים לפני מועד צו הכינוס, לא יהיה לה תוקף ככלל כלפי הנאמן, אלא אם יוכח כי באותו המועד היה בר פירעון. לכלל זה ישנם חריגים רבים.

במידה ובית המשפט נעתר לבקשה למתן צו הכינוס, הוא יורה על עיכוב ההליכים המשפטיים הקיימים נגד החייב. משמעות ההחלטה היא שמשלב זה לא יהיה ניתן לפתוח נגד החייב בהליכים משפטיים נוספים, אלא ברשות בית המשפט.

יש לציין כי החלטה בדבר עיכוב הליכים, לא תגרע מניהול הליכים פלילים או הליכים אזרחיים, אשר לא נוגעים לחובות בגינם ניתן צו הכינוס.

במקרים בהם מתעורר ספק בדבר אמינותו של החייב ועולה הסברה כי הבקשה מוגשת בכוונה להונות נושים, אזי בית המשפט לא יעתר לבקשה.

בקשה לצו כינוס מטעם הנושה

התנאי העיקרי לכך שנושה יוכל לבקש צו כינוס, הוא שחובותיו של החייב כלפיו יעמדו על מעל ל-84,540 ₪. על החוב בגינו מוגשת הבקשה להיות קצוב, כלומר עליו להיות מוחלט וברור ולהתגבש כשלושה חודשים לפני הגשת הבקשה ע"י נושה. בית המשפט לא יעתר לבקשה של נושה לצו כינוס, כאשר עולה הסברה שהוא מחזיק בערובה או במשכנתא.

לדוגמא: בנק אשר ביכולתו לממש נכס, אשר לשם רכישתו הוא העניק משכנתא.

משניתן צו כינוס, יקבע בית המשפט דיון בבקשה לפשיטת רגל, אשר יתקיים בדרך כלל כחצי שנה לאחר מועד מתן צו הכינוס. באותו פרק זמן, יחל שלב החקירות והבדיקות, ימונה כונס זמני, אשר יבדוק את מצב נכסיו של המבקש ותכונס אסיפת נושים.

כל זאת, על מנת לאמוד ולאסוף במדויק את הפרטים בדבר נכסיו והכנסותיו של החייב.

לאחר תקופת הביניים יערך הדיון המכריע, בו יקבע האם החייב יוכרז כפושט רגל או לא. במועד הדיון, בית המשפט יסתמך על חוות דעת אשר תוגש לו בדבר נכסיו של החייב, אשר נערכה מבעוד מועד על ידי הכונס.

כמו כן, החייב עשוי להיחקר בבית המשפט על פי החלטתו וביוזמתו של הכונס.

בית המשפט יכריז על חייב כפושט רגל, במידה ולא התקבלה החלטה באסיפת הנושים, או אם הוחלט כאמור שהחייב יוכרז כפושט רגל או בהיעדר הסדר ראוי. ככל שהחייב יוכיח, שיש ביכולתו לפרוע את חובותיו, כך יימנע בית המשפט מלהכריז עליו כפושט רגל.

קיראו בהרחבה: על מינוי כונס נכסים לחייב

לאחר ההכרזה על חייב כפושט רגל

מהרגע שבית המשפט הכריז על חייב כפושט רגל, ימונה נאמן קבוע, אשר מעתה יהיה אחראי הבלעדי, על נכסי המבקש והוא יחלקם בין הנושים על פי הסדר הקבוע בדין. במקביל, יוטלו הגבלות על החייב.

בית המשפט רשאי להורות על תשלומים עיתיים לחייב, אשר ילקחו ממסת הנכסים הקיימים וזאת לצורכי קיום יומיומיים. מבקש חייב, רשאי לבקש בכל עת הפטר שזה למעשה מחיקת חובות, אך בית המשפט לא יעתר לכך בנקל וישקול בין היתר את עמדת כונס הנכסים הרשמי ואת התנהגות החייב בהליך פשיטת הרגל.

סנקציות והשלכות של הגשת הבקשה לפשיטת רגל ואישורה

הליך פשיטת רגל של אדם פרטי מלווה באי נעימות רבה, לרבות בשל חקירות מדוקדקות הפוגעות בפרטיותו של חייב.

יש לשקול בכובד ראש את הגשת הבקשה לפשיטת רגל, עקב ההשלכות הרבות ומשמעויות ההכרזה. מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי באמצעות עורך דין מנוסה בתחום, ולבחון את החלופות האפשריות לפני הגשת בקשה כאמור.

אדם אשר הוכרז כפושט רגל, יהיה מנוע על פי חוק מלעשות שימוש בצ'קים ובכרטיסי אשראי, בנוסף, פושט רגל לא יוכל להקים חברה בע"מ או כל עסק ולכהן כדירקטור ובנוסף לא יותר לו לעסוק בעריכת דין.

משמוכרז אדם כפושט רגל, יוצא נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ, עד סיום ההליכים. בנוסף, כל נכס ששייך לחייב יוקנה ככלל לנאמן, לרבות קופות גמל, חסכונות שטרם הגיע מועד פדיונן, דבר שעשוי לפגוע בעתידו ובתנאיו הסוציאליים של החייב.

ההכרזה על אזרח כפושט רגל, מפורסמת ברשומות, מה שאומר שלכל אזרח תהיה נגישות למידע מסוג זה.

קיראו עוד על: הגבלות החלות על פושט רגל

פסיקת בתי המשפט

הלכה היא כי יש אינטרס ציבורי במתן צו לפשיטת רגל, אשר יגן גם על החייב ויאפשר לו להשתקם וגם על נושיו אשר יוכלו להיפרע אפילו חלקית מנכסיו. הפסיקה קבעה כי פשיטת רגל נועדה להגן על נכסי החייב, הן מפני החייב שמא לא יבריחם והן מפני נושים.

תום ליבו של מבקש פשיטת רגל, נבחן בכל עת הן בשלב צו הכינוס, הן בהכרזה על פשיטת הרגל והן בשלב ההפטר. כחלק מבחינת תום ליבו של החייב, יש לבחון כיצד נוצרו החובות.

ככל שאלו נוצרו עקב החלטות עסקיות שגויות וסבירות, יש מקום להכריז על חייב כפושט רגל. ככל שאלו נוצרו עקב בזבזנות גרידא, יש לבחון בזהירות הכרזה כפושט רגל. ככלל, לא יוכרז אדם כפושט רגל אם חובותיו הן בגין מזונות, עקב התכלית הסוציאליות לשמה נועדו תשלומי המזונות.

שאלות לגבי הגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי החייב?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי ומהיר!


תאריך: 16/04/2014 11:38
 
close