מנוהל על ידי רוני שרעבי ושות' משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

שוטף פלוס: הכירו את הוראות חוק מוסר תשלומים

Hebrew

חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017 נכנס בעיקרו לתוקף 3 חודשים לאחר מועד פרסומו ברשומות ביום 30.3.2017.

מטרת חוק זה הינה להסדיר ביצוע וקביעת מועדי תשלומים מקסימליים לספקים מהמגזר הפרטי עבור מכירת טובין, מתן שירותים או ביצוע עבודה, וזאת בעיקר במטרה לשפר את סיכויי הישרדותם והתפתחותם הכלכלית של העסקים הקטנים במשק.

החוק חל למעשה כמעט על כל הלקוחות של הספקים הפרטיים במדינה, ולרבות רשויות המדינה, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, וכן על כל העוסקים הרשומים ברשויות המע"מ.

מדובר בחוק מהפכני, מאחר והוא משנה באופן דרמטי את מוסר התשלומים לספקים בארץ.

שכן, החוק מסדיר לראשונה בתולדות המדינה את מועדי התשלום המקסימליים של הרשויות השלטוניות במדינה כלפי הספקים הפרטיים, וזאת באופן שמאזן בין הצורך לקיים בקרה מספקת על דרישות התשלום המוגשות לרשויות הללו לבין הצורך להקדים את מועדי התשלום לספקים הללו ככל הניתן.

החוק נולד על רקע קיומה של בעיית תזרים מזומנים אצל הספקים הפרטיים במשק, ובמיוחד עסקים קטנים, עקב דחיית תשלומים למועדים ארוכים על ידי לקוחות גדולים, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.

בהעדר סד זמנים כלשהו לביצוע התשלומים, רבים מגופים הציבוריים משלמים לפני תנאי תשלום של שוטף פלוס 90 יום, ואף 120 יום. אולם, הפרקטיקה של דחיית התשלומים מקשה במיוחד על עסקים קטנים אשר אין להם את היכולת פיננסית להמתין פרקי זמן ממושכים עד לקבלת התשלום בפועל.

כתוצאה מכך הם נאלצים לשאת בנטל מימוני כבד, ולחפש אחר מקורות מימון חלופיים עד לקבלת התמורה בפועל. לפיכך, החוק נועד למנוע מצב זה ככל הניתן, באמצעות קביעת נורמת תשלומים הוגנת יותר, אשר תאפשר סביבה עסקית תחרותית גם עבור עסקים קטנים, וכן תוזיל את עלויות העסקה עבור הלקוחות.

קראו: מה עושים עם שיקים חוזרים?

יודגש כי המדובר בחוק קוגנטי באופן לפיו ניתן להתנות על הוראותיו רק לטובת הספק בלבד.     

לפניך עיקרי החוק והסברים מפורטים.

מועדי התשלום המקסימליים לספקים הפרטיים בהתאם לסיווג הלקוחות

רשויות מדינה, משרדי ממשלה, המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס ישלמו לפי שוטף + 30 יום, במידה והתקופה נספרת מתום החודש בו הומצא החשבון, או בתוך 45 ימים מהמועד בו הומצא החשבון.

בהתקשרויות לביצוע עבודות הנדסה בנאיות, במקרה של עבודות בנייה הנדסאיות, תשולם התמורה תוך 85 ימים מיום המצאת החשבון, או לא יאוחר מ-70 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון.

גוף שהוקם לפי דין, מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב או גוף מתוקצב, למעט גופים מסוימים, ישלמו לפי שוטף + 45 יום. באישור המנכ"ל של הגוף, ניתן לקבוע בחוזה מועד אחר לתשלום, בתנאי שהדבר נדרש לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו בלתי הוגן באופן חריג.

רשות מקומית תשלם לפי שוטף + 45 יום, ולגבי עסקה שעניינה עבודות הנדסה בנאיות, לפי שוטף + 80 יום. אם העסקה ממומנת כולה או חלקה באמצעות מימון חיצוני מהמדינה או מגוף מתוקצב, רשאית הרשות לדחות את מועד תשלום החלק הממומן עד לאחר קבלת המימון החיצוני, אך לא יאוחר מ-150 ימים מהיום בו הומצא החשבון לרשות המקומית.

עסק, לרבות עוסק מורשה, עוסק פטור ומוסד כספי ישלם לפי שוטף + 45 יום, אלא אם כן קבעו הצדדים באופן מפורש בחוזה מועד אחר לתשלום, ומועד זה נקבע לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות, או שהוא אינו בלתי הוגן באופן חריג.

תנאי לתחולת מועדי התשלום המקסימליים

חובת תשלום התמורה לספק לפי מועדי התשלום שלעיל מותנית בכך שהספק המציא ללקוח חשבון אשר כולל את כל הפרטים המהותיים ו/או קיים את כל התנאים המהותיים לצורך קבלת התמורה, בהתאם לחוזה ביניהם.

במידה ולא הומצא חשבון כזה, יידחה מועד התשלום עד לתיקון הליקויים, בכפוף להוראות בחוק.

הפרשי ריבית והצמדה

לכל תשלום שלא שולם עד למועד האחרון לתשלומו בהתאם לאמור לעיל, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית, ואם חלפו כבר 30 ימים מהמועד האמור, תתווסף לו ריבית פיגורים כמשמעותה בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

יחד עם זאת, הוראה זו תחול על התקשרות בין ספק לעסק, מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב, גוף מתוקצב, למעט גופים מסוימים כדוגמת רשות מקומית או רשות מדינה, או גוף אחר שהוקם לפי דין, רק במקרים בהם היה לאותו גוף או עוסק, לפי העניין, עדיפות בעיצוב תנאי החוזה.

כמו כן, אין באמור כדי לגרוע מזכותו של ספק לכל סעד אחר לו הוא זכאי לפי דין בשל אי תשלום התמורה במועד.

קראו עוד: הבראת חברה כחלופה לפירוקה


תאריך:10/07/2017 14:30  מחבר: Bankruptcy Law
 
close