מנוהל על ידי רוני שרעבי ושות' משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

חובות אבודים לעניין מע''מ

Hebrew

ביום 16.5.2012 פרסמה רשות המיסים הוראת פרשנות 2/2012 בעניין ההכרה בחובות אבודים לעניין מע"מ וקבלת החזר מע"מ בגינם.

הוראת פרשנות 2/2012 מחליפה את הוראת הפרשנות 1/2000 בעניין זה, וכוללת הקלות משמעותיות ביחס אליה.

בפסק הדין שניתן בשנת 1999 במסגרת הליך ע"א 2112/95 אגף המכס ומע"מ נ' אלקה החזקות בע"מ, קבע בית המשפט העליון כי ניתן לקבל גם החזר מע"מ בגין חוב שהוכרז כאבוד, דהיינו, בגין עסקה שתמורתה לא שולמה.

פסק הדין קבע 5 מבחנים מצטברים לקבלת החזר מע"מ בגין חשבונית מס שלא שולמה: בוצעה עסקה, הוצאה חשבונית מס, מס העסקאות בגין החשבונית שולם, המוכר או נותן השירות לא קיבל את התמורה, והחוב הפך לחוב אבוד.

תקנה 24א(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976, מגדירה חוב אבוד לעניין החזר מע"מ כחוב שהוכח  להנחת דעתו של מנהל מע"מ שהפך להיות אבוד.

רשויות מע"מ מיהרו לפרסם לאחר פסק הדין בתיק אלקה את הוראת הפרשנות 1/2000, אשר הקשתה על הנישום לקבל החזר מע"מ.

עם זאת, כעבור 12 שנה, פרסמו רשויות המס את הוראת פרשנות 2/2012, אשר מחליפה את הוראת הפרשנות 1/2000 בעניין זה, וכוללת הקלות משמעותיות ביחס אליה, בכל הקשור להגדרת חוב כאבוד.

לדוגמא, כאשר מדובר בחייב שננקטו נגדו הליכי פירוק או הליך פשיטת רגל ניתן בנסיבות מסויימות להכיר בחוב כאבוד, גם אם טרם התקבל אישור המפרק או הנאמן לחלוקת דיבידנד סופי.

כמו כן, כאשר מדובר בסכומים שאינם גבוהים ניתן להכיר בחוב כאבוד גם אם לא ננקטו הליכי גבייה משפטיים, שעלותם עולה על סכום החוב. עם זאת, ההוראה איננה מגדירה מהם אותם סכומים גבוהים.

התנאים להגדרת חוב כאבוד לפי הוראת פרשנות 2/2012

חייב שננקטו נגדו הליכי חדלות פירעון

במקרים בהם ננקטו נגד החייב/הקונה הליכי פירוק או פשיטת רגל, יוכר החוב כאבוד במועד אישור המפרק או הנאמן, לפי העניין, כי העוסק בעל החוב / הנושה בהליך הפירוק / פש"ר, הגיש תביעת חוב וכי חולק דיבידנד סופי.
 
למרות האמור לעיל, גם במקרים בהם המפרק או הנאמן יאשר בכתב, כי סיכויי העוסק בעל החוב/הנושה במסגרת הליך חדלות פירעון, לפירעון יתרת החוב, קלושים ביותר, ניתן כבר במועד המצאת האישור האמור להכיר ביתרת החוב כחוב אבוד.
 
כמו כן, במקרים בהם המפרק או הנאמן יאשר בכתב, כי שוערך דיבידנד משוער שיחולק בעתיד לנושים עימם נמנה העוסק בעל החוב, ניתן כבר במועד המצאת האישור האמור להכיר ביתרת החוב, שעל פי האישור לא תיפרע, כחוב אבוד.
 
במקרה בו מונה לחייב כונס נכסים בלבד על כלל נכסיו במסגרת הליך המתנהל בביהמ"ש המחוזי, להבדיל מהליך הוצאה לפועל לדוגמא, ובמקביל לא מתנהל הליך פירוק נגד החברה / החייב, יש לדרוש מהכונס כתנאי להכרה בחוב כחוב אבוד, להמציא אישור כי השיעבוד הצף חל על כלל נכסי החברה באופן בו אין לחברה נכסים נוספים, שאינם כלולים בשעבוד הצף, וכי אין הוא צופה כי יוותרו כספים לאחר התשלום לנושה המובטח.
 
יודגש, כי ההנחיות דלעיל אינן חלות על חייב אשר מונה לו כונס נכסים על נכס מסוים במסגרת תיק הוצאה לפועל.

בעל החוב נקט בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב / קונה שהנם סבירים בנסיבות העניין

במקרה בו העוסק בעל החוב נקט בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב / הקונה, ביחס לרבע מסכום החוב הנטען להיות חוב אבוד, יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד אם יוכח כי החוב הינו אמיתי, החוב טרם נפרע, ופעולות הגבייה וההוצאה לפועל לא הניבו תוצאות.

במקרה בו רבע מסכום החוב של החייב / הקונה הנטען להיות כחוב אבוד, נמוך מסכום החיוב הניתן להוצאה לפועל על פי המסלול המקוצר הקבוע בפרק א1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, שכיום הינו 10,000 ₪, וננקטו נגד החייב / הקונה הליכי הוצאה לפועל על פי פרק א1 לחוק האמור, יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד אם יוכח כי החוב הנו אמיתי, החוב טרם נפרע ופעולות הגבייה וההוצאה לפועל לא הניבו תוצאות.
 
במקרה בו לאחר ביצוע חקירת יכולת לחייב, ראש ההוצאה לפועל הורה על מתן צו תשלומים, לרבות צו תשלומים במסגרת פריסת החוב של החייב / הקונה בהליך של איחוד תיקים, לפיו החייב ישלם לעוסק בעל החוק תשלומים תקופתיים בשיעור שאינו עולה על 1% מסכום החוב הנטען להיות כחוב אבוד, יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד כבר במועד מתן הצו האמור, ובמועד זה העוסק בעל החוב יהא זכאי להוציא הודעת זיכוי בשל מלוא סכום החוב.
 
יודגש, כי בשל כל סכום שהעוסק בעל החוב יקבל בעתיד על חשבון החוב, יהא עליו להוציא חשבונית לספרים, לדווח ולשלם את המס הנכלל בחשבונית בדוח התקופתי הרלוונטי.

חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים על פי סעיף 350 לחוק החברות, שאושר בפסק דין סופי

במקרה בו אושר לחברה החייבת הסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, יש להביא את אישור הנאמן להסדר הנושים לכך שהעוסק בעל החוב / הנושה הגיש תביעת חוב ואת אחוז הפירעון הצפוי על פי הסדר הנושים.

במקרה זה ניתן יהיה להכיר ביתרת החוב, שלא צפויה להיפרע במסגרת הסדר הנושים, כחוב אבוד לאחר קבלת החלטת בית המשפט המחוזי בדבר אישור הסדר הנושים. אין צורך להמתין לפירעון של כל תשלומי ההסדר.
 
במקרה בו אחוז הפירעון לנושים, כפי שעולה מהסדר הנושים, אינו מוחלט, עם סיום הפירעון של כל תשלומי ההסדר יהיה על העוסק בעל החוב / הנושה, לבצע את ההתאמה הנדרשת ולהגדיל / להקטין את הסכום המוכר כחוב אבוד.

מקרים אחרים

במידה ולא ננקטו נגד החייב / הקונה הליכי חדלות פירעון, או הליכי גביה על פי חוק ההוצאה לפועל, ואין המדובר בחוב שנמחק במסגרת הסדר נושים על פי סעיף 350 לחוק החברות, לא יוכר החוב כחוב אבוד אלא אם כן יוכח אחד מאלה:

 • החייב נפטר ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימוש.
 • החייב עזב את ישראל ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראל.
 • כאשר החוב איננו בסכומים גבוהים, רשאי הממונה האזורי למע"מ להכיר בחוב כאבוד בהתקיים התנאים המצטברים המפורטים להלן:

- עלות גביית החוב גבוהה מסכום החוב עצמו. על העוסק בעל החוב להוכיח את עלות גביית החוק.
- עוסק בעל החוב נקט בהליכים סבירים לגביית החוק, אשר לא הניבו תוצאות, כגון: ביצוע ניסיונות לאיתור החייבים, משלוח תזכורות ומכתבי התראה לחייבים, הפסקת ההתקשרות העסקית. לדוגמא: ניתוק החייבים מקבלת השירות.
- מרבית העסקאות של העוסק בעל החוב הן עם לקוחות שאינם רשומים  כעוסק לפי החוק.

התנאים להוצאת חשבונית זיכוי לפי הוראת פרשנות 2/2012

על הודעת הזיכוי, שתוצא על ידי העוסק בעל החוב לעמוד בתנאים שנקבעו בהוראות ניהול ספרים.  
 
על פי תקנה 24א(ג) לתקנות מע"מ, הודעת זיכוי תוצא לא יאוחר משלוש שנים ולא לפני חלוף שישה חודשים מהיום בו הוצאה חשבונית המס שבשלה נוצר החוב. במניין התקופה האמורה לא תיכלל:

 • התקופה שבין הגשת תביעת חוב במסגרת הליכי חדלות פירעון כנגד החייב לבין יום מתן אישור המפרק או הנאמן לחלוקת דיבידנד סופי לעוסק בעל החוב.
 • התקופה שבין הגשת תביעה לביהמ"ש לגביית החוק של החייב / הקונה לבין יום מתן פס"ד סופי על ידי ביהמ"ש.
 • התקופה שבין פתיחת תיק בלשכת ההוצל"פ לבין סיום הליכי ההוצל"פ.

בהתאם לסעיף 116(א) לחוק מע"מ, לממונה האזורי, סגן ממונה אזורי ומנהל תחום בכיר במחלקת המקצועית של מע"מ, קיימת סמכות להארכת המועדים דלעיל.
 
בהתאם להוראת הפרשנות, הודעת הזיכוי תירשם בספרי העוסק בדרך של הקטנת מס העסקאות. כמו כן, במידה ולאחר הוצאת הודעת זיכוי בגין חוב שהוכר כחוב אבוד, הצליח העוסק לגבות את התמורה, כולה או מקצתה, מגורם כל שהוא לרבות ערבים, חברות ביטוח וכו', תמורה זו חייבת במס במועד קבלתה.

התנאים להודעה למנהל מע"מ לפי הוראת ביצוע 2/2012

טרם הוצאת תעודת זיכוי והקטנת מס העסקאות נדרש העוסק להודיע למנהל מע"מ האזורי בדבר החוב האבוד. יודגש כי לא נדרש אישור ממנהל מע"מ.
 
בהודעה למנהל מע"מ ייכללו הפרטים הבאים:

 • פרטי העוסק.
 • פרטי החייב.
 • פרטי העסקה והנסיבות בשלהן הפך החוב לחוב אבוד.
 • ציון הדוח התקופתי שבו העסקה דווחה.
 • הפעולות וההליכים שנקט העוסק לגביית החוב.

להודעה יצורפו צילום של הודעת הזיכוי, וכן המסמכים הרלוונטיים המאמתים את פרטי ההודעה והמעידים על היות החוב חוב אבוד על פי התנאים המפורטים לעיל.

כמו כן, יצורף להודעה צילום כרטיס מע"מ על עסקאות לתקופת הוצאת החשבונית. יש לשמור אסמכתא נאותה למסירת ההודעה.
 
כמו כן, נדרש העוסק לצרף להודעה הצהרה כי לא דרש וכמו כן לא ידרוש כהוצאה לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה את סכום מס העסקאות לגביו מתבקשת ההכרה כחוב אבוד.

שאלות? חייג/י לשיחה אישית עם עורך דין: 072-334-1001


תאריך:28/02/2016 18:56  מחבר: Bankruptcy Law
 
close