מנוהל על ידי רוני שרעבי ושות' משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
0 stars - based on 0 reviews

2 עדכונים חשובים בנוגע לצו התשלומים בפש''ר

Hebrew

כאשר ניתן צו כינוס נכסים במסגרת הליך פשיטת רגל, רשאי כונס הנכסים הרשמי לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה על מתן צו לתשלומים חודשיים בהתאם לסעיפים 18ב ו-111 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.

בהתאם לצו זה על החייב לשלם לקופת הכינוס תשלומים עיתיים, שהנם בדרך כלל תשלומים חודשיים, לשם פירעון חובותיו וזאת מתוך כל מקור הכנסה שיש לו.

סכום התשלומים החודשיים נקבע על ידי בית המשפט בהתאם להכנסות החייב ומשפחתו, פוטנציאל השתכרותו, ובהתחשב בסכום אשר דרוש למחייתם של החייב ושל התלויים בו, ובלבד שהסכומים שיוותרו בידיו לא יפחתו מהסכום הפטור מעיקול ומתפיסה לפי סעיף 8 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958.

כלומר, במסגרת צו זה יש לאזן בין זכות הנושים להיפרע מהחייב, לבין זכות החייב ובני משפחתו לתנאי קיום מינימליים.

לאחרונה ניתנו 2 עדכונים חשובים לגבי צו התשלומים החודשי:

  • הנחיית כונס הנכסים הרשמי מחודש מאי 2016 בדבר אופן חישוב התשלום החודשי לחייב בהליך פשיטת רגל על ידי נציגי הכנ"ר
  • מתן אפשרות לחייבים לביצוע התשלומים החודשיים בבנק ללא שוברי תשלום החל ממרץ 2016 ואילך

הנחיה בדבר אופן חישוב התשלום החודשי לחייב בהליך פשיטת רגל

במהלך חודש מאי 2016 פירסם כונס הנכסים הרשמי הנחיה חדשה בדבר אופן חישוב התשלום החודשי מטעם נציגי הכנ"ר ובעלי התפקידים מטעמו, לחייב המצוי בהליך פשיטת רגל.

מטרת ההנחיה הינה להביא להבניה ולהאחדה בהפעלת שיקול הדעת של נציגי הכנ"ר ובעלי התפקיד מטעמו בעת גיבוש תכנית הפירעון וההמלצה על גובה התשלום החודשי שיושת על החייב בהליך פשיטת הרגל.

ההנחיה מתבססת על המלצות דו"ח ועדת חריס וכן משלימה את הנחיות הכנ"ר לעדכון ניהול הליך פשיטת הרגל שפורסמו כבר באוגוסט 2013.

בהתאם להנחיה יש לקבוע תכנית פירעון המאזנת בין זכותו של החייב ובני משפחתו למחייה הולמת בכבוד ובין זכותם של הנושים להביא למיצוי מלוא יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו בתקופה שנקצבה.

בחישוב התשלום החודשי יש להותיר בידי החייב ומשפחתו תקציב הוצאות כולל הדרוש להם למחיה בכבוד, במסגרתו יוכלו לנהל את חייהם בהתאם לצרכיהם והעדפותיהם האישיות.

סכום ההוצאות שייכלל בחישוב התשלום החודשי יביא בחשבון, בין היתר, גם את תרומתו של בן / בת הזוג בנטל תשלום הוצאות המחיה המשפחתיות.

מנגד ידרש החייב למצות את מלוא כושר ההשתכרות שלו ותכנית הפירעון אף תכלול מערכת תמריצים לחייב שיגדיל את הכנסותיו על מנת להשיא את שיעור פירעון חובותיו הכספיים.

בהתאם לכך, יקבע מעתה התשלום החודשי המוצע תוך התייחסות לשלושה סוגים של אומדנים סטטיסטיים:

  • אומדן סכום ההוצאות החודשי הדרוש לחייב ומשפחתו לשם מחייה בכבוד.
  • אומדן כושר ההשתכרות החודשי של החייב.
  • אומדן הכנסה בעין מדירה בבעלות עצמית.

לשם חישוב שלושת האומדנים הסטטיסטיים הללו פותחה בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי מערכת חישוב ממוחשבת, אשר תשמש כמערכת מסייעת ותומכת החלטה. המערכת פותחה בהתבסס על מידע מסקר אומדן ההוצאות השנתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכן על מאפיינים אישיים של החייב ובני משפחתו.

נציגי הכונס הרשמי והמנהלים המיוחדים מטעמו הונחו להמשיך ולבחון כל חייב באופן אישי, יסודי, מקצועי ורגיש ובמקרים המתאימים להמליץ על סטייה מהמלצות המערכת תוך פירוט הנימוקים המצדיקים זאת.

עם פרסום ההנחיה הביע הכנ"ר את שאיפתו כי ישום ההנחיה החדשה יביא לחישוב התשלום החודשי לחייב באופן מקצועי ומהימן ולגיבוש תכניות פירעון ראויות, המביאות לידי ביטוי את צרכי החייב ויכולותיו.

תכניות הפירעון יגובשו בהתאם לאמות מידה מוגדרות מראש, בהתבסס על נתוני דפוסי תצרוכת במדגם מייצג של האוכלוסיה בישראל ובהתבסס על רמת חיים אחידה שהוגדרה כרמת חיים בסיסית המאפשרת מחיה בכבוד.

כפועל יוצא מכך יקבע מעתה התשלום החודשי ביתר וודאות ושקיפות, תוך מתן יחס שוויוני בגובה התשלום הנדרש מחייבים בעלי מאפיינים דומים ומבלי שיהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של נציג הכונס הרשמי או המנהל המיוחד מטעמו.

ביצוע צו התשלומים החודשיים בבנק מזרחי ללא שוברי תשלום החל ממרץ 2016 ואילך

לשם ביצוע צו התשלומים החודשיים אשר מוטל על חייב בהליך פשיטת רגל, מנפיק כונס הנכסים הרשמי שוברי תשלום לחייב.

שוברים אלה נושאים סכום תשלום, חודש תשלום ומספר תיק פשיטת הרגל אצל כונס הנכסים.

שוברי התשלום ניתנים לביצוע פיזי במסגרת הבנקים, אך בנוסף ניתן לבצעם גם באופן מקוון, במסגרת אתר האינטרנט של שירות התשלומים הממשלתי.

במהלך חודש מרץ 2016 השיק כונס הנכסים הרשמי שירות חדש אשר מאפשר לחייבים לבצע את התשלומים החודשיים באופן פיזי ללא שוברי תשלום, אם כי כרגע רק במסגרת בנק מזרחי טפחות.

יצויין כי החייב יוכל לשלם בדרך זו גם תשלומים נוספים שיוטלו עליו במסגרת הליך הפש"ר כגון תשלום לצורך קבלת הפטר.

ניתן לבצע את התשלום במסגרת שירות זה בכל סניף של בנק מזרחי טפחות, וזאת באופן הבא:

  • על החייב להגיע לאחד מסניפי בנק מזרחי טפחות, לפנות לפקיד הקבלה, ולבקש לבצע שלם תשלום חודשי לתיק פשיטת הרגל שאצל הכנ"ר.
  • החייב יידרש להציג בפני פקיד הבנק את מספרי תעודת הזהות ותיק פשיטת הרגל שלו שאצל הכנ"ר. פרטי החייב יוזנו במערכת המחשוב של הבנק, והמערכת תציג את סכום התשלום החודשי שהוטל על החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל.
  • החייב יוכל לשלם במזומן / העברה בנקאית / כרטיס אשראי במכפלות של סכום התשלום החודשי, הן את התשלום השוטף והן השלמת פיגורים, וזאת עד לתקרת תשלום של  40,000 ₪. ניתן לשלם גם סכומים העולים על התקרה, אך זאת בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי בלבד.
  • מיד לאחר ביצוע התשלום, יקבל החייב לידיו קבלה עם פרטי התשלום, אותה מומלץ לשמור.

 שירות זה יאפשר לחייב לבצע את התשלומים באופן מהיר ויעיל ללא שוברי תשלום, תוך קליטת התשלומים במערכות כונס הנכסים הרשמי והצגתם בתיק החייב באופן מיידי.

שאלות? פנה/י לשיחה אישית עם עורך דין: 072-334-1001


תאריך:15/06/2016 17:10  מחבר: Bankruptcy Law
 
close