הכירו את הדרכים החוקיות לקבלת צו לשיקום כלכלי לחייב יחיד, במסגרת הליכי חדלות פירעון ובהתאם להוראות החוק ושיקול דעתו של בית המשפט! עורכי הדין שלנו מסבירים...
צו שיקום כלכלי לחייב יחיד / פרטי במסגרת הליך חדלות פירעון


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

צו שיקום כלכלי לחייב יחיד בהליך חדלות פירעון

Hebrew

כפי שעולה משמו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, מטרתו המוצהרת הנה להביא לשיקומו הכלכלי של החייב וזאת בנוסף למיקסום פירעון חובותיו לנושים.

בכך מבטא החוק גישה חדשה, שנועדה להגשים ערכים חברתיים מובהקים ומגדירה גם את שיקומו הכלכלי של החייב וקבלת הפטר בסיום ההליכים כמטרה מרכזית של החוק, ולא רק לשם הגנת האינטרסים של הנושים.

בעוד שבעבר נהוג היה להתייחס לחייב כמי שהתנהל בחוסר אחריות כלכלית או אף במרמה, הגישה החדשה מכירה בכך שלא כל היקלעות למצב של חובות כספיים הנה בהכרח תוצאה של התנהגות כזו, וכי לעיתים הדבר נובע מטעויות שהחייב עשה בתום לב או מכורח נסיבות החיים, כגון חתימה על ערבות צד שלישי או קריסה כלכלית בלתי נמנעת, שאירעה עקב משבר קשה ובלתי צפוי ממש כמו במקרה של המגפה הכלכלית שבחסות הקורונה.

הגישה החדשה שואפת לשקם כלכלית את החייב גם מתוך הבנה ששיקומו הכלכלי של החייב משרת למעשה לא רק את טובתו שלו, אלא גם את טובת הנושים, וכן את טובת כלל החברה בארץ, מאחר שהוא מאפשר לחייב להשתלב מחדש במרקם החיים הכלכליים בחברה, במקום להפוך לנטל על החברה ולהיתמך על ידה במסגרת שירותי הסעד והרווחה.

עם זאת, גם יובהר ויודגש שהחוק אינו נוהג בסלחנות כלפי מי שהגיע למצב של חדלות פירעון בשל רמאות וחוסר תום לב, או מי שמנצל לרעה את הליכי חדלות הפירעון, כך שהוא עדיין מתייחס אליהם בחומרה רבה.

כדי להגשים ולממש את מטרת השיקום הכלכלי, החוק החדש מכליל את שלבי השיקום הכלכלי ומתן ההפטר באופן מובנה מלכתחילה במסגרת הליכי חדלות הפירעון ואף מגביל את זמנם ל-4 שנים לכל היותר.

בהתאם לכך, הליכי חדלות הפירעון אמורים להיפתח עם מתן הצו לפתיחת הליכים, לעבור לאחר מכן לתקופת ביניים שתימשך כשנה עד למתן הצו לשיקום כלכלי ולהסתיים כעבור 3 שנים לאחר מכן עם קבלת צו ההפטר.

הצו לשיקום כלכלי כולל תוכנית לפירעון חובותיו של החייב ושיקומו הכלכלי והוא למעשה קובע את התנאים שאם החייב יעמוד בהם, הוא יוכל לקבל הפטר כעבור כ-3 שנים ולסיים עם הליכי חדלות הפירעון וזאת כפי שנסביר בהרחבה מיד.

מי מוסמך להורות על מתן צו לשיקום כלכלי לחייב יחיד?

חוק חדלות הפירעון החדש עורך אבחנה בין הליכי חדלות פירעון של חייבים יחידים בעלי חוב בסך מעל 150,000 ₪ לבין חייבים בעלי חוב כספי מתחת ל-150,000 ש"ח.

בין היתר, החוק קובע שהליכי חדלות הפירעון של חייבים בעלי חוב מעל 150,000 ₪ יידונו בפני הממונה על הליכי חדלות הפירעון, אם הם נפתחו ביוזמת החייב, או בפני בית משפט השלום, אם הם נפתחו ביוזמת הנושים.

לעומת זאת הליכי חדלות הפירעון של בעלי חוב בסך של עד 150,000 ₪ יידונו בלשכת ההוצאה לפועל וזאת בפני רשם ייעודי להליכי חדלות פירעון.

אלו הנם הגורמים שמוסמכים לדון בכל הליכי חדלות הפירעון של החייבים ובין היתר להורות על מתן כל הצווים שניתן לתת במסגרת הליכים אלו ובכללם הצו לשיקום כלכלי.

המקור החוקי למתן צו שיקום כלכלי לגבי חייב יחיד בעל חוב מעל 150,000 ₪ מופיע בסעיף 161 לחוק ואילו המקור החוקי לגבי חייב יחיד בעל חוב עד לסך של 150,000 ₪ מופיע בסעיף 203 לחוק חדלות פירעון.

כיצד ניתן צו לשיקום כלכלי לחייב יחיד?

כפי שצוין לעיל, הצו למתן שיקום כלכלי אמור להינתן בסיומה של תקופת הביניים שמתחילה עם מתן הצו לפתיחת הליכים ואמורה להימשך כשנה.

במהלך תקופה זו, מוטלות על החייב מגבלות שונות, כגון איסור שימוש בכרטיסי אשראי או שיקים, וכן חובות שונים כגון חובת תשלומים חודשיים, הגשת דו"חות תקופתיים על הכנסות והוצאות, ושיתוף פעולה עם הנאמן.

במקביל, על הנושים להגיש תביעות חוב ועל הנאמן להכריע בהן, לכנס את נכסי קופת הנשיה, לערוך בדיקה לגבי מצבו הכלכלי של החייב והנסיבות שהובילו למצבו ולסכם את ממצאיה בדו"ח. 

כאשר מדובר בחייב בעל חוב מעל 150,000 ₪ על הנאמן להגיש את דו"ח הבדיקה הכלכלית לממונה על החוק תוך 9 חודשים ממועד מינוי הנאמן, כאמור בסעיף 153 לחוק.

הממונה יגיש את הדו"ח לבית המשפט תוך 60 ימים לאחר מכן, בצירוף הצעה לתוכנית לשיקומו הכלכלי של החייב מטעמו, כאמור בסעיף 154 בחוק. בית המשפט יקיים דיון בהצעה זו, ויורה על מתן צו לשיקום כלכלי של חייב פרטי במידה שהחייב עמד בתנאי הצו לפתיחת הליכים.

כאשר מדובר בחייב בעל חוב מתחת ל- 150,000 ₪ הנאמן יגיש את דו"ח הבדיקה הכלכלית לרשם ההוצאה לפועל תוך 9 חודשים ממועד מינוי הנאמן, כאמור בסעיף 203 לחוק. הרשם יקיים דיון בדו"ח זה ויורה על מתן הצו לשיקום כלכלי במידה שהחייב עמד בתנאי הצו לפתיחת הליכים. 

כאמור, הצו לשיקום כלכלי כולל תוכנית לפירעון חובותיו של החייב ושיקומו הכלכלי, והוא למעשה קובע את התנאים שאם החייב יעמוד בהם, הוא יוכל לקבל הפטר כעבור כ-3 שנים ולסיים עם הליכי חדלות הפירעון. יחד עם זאת, ישנם גם מקרים בהם החייב יוכל לקבל הפטר לאלתר כבר עם קבלת הצו לשיקום כלכלי. 

תנאי הצו לשיקום כלכלי כוללים את גובה התשלומים החודשיים שיהיה על החייב לשלם, הנכסים שייכללו בקופת הנשיה ואופן מימושם לצורך פירעון החובות לנושים, הגבלות שיוטלו על החייב במשך תקופת הצו, חיוב החייב בהשתתפות בהכשרה להתנהלות כלכלית נכונה במקרים מסויימים וחובות החייב שלגביהם לא יינתן הפטר במידה שהוא יעמוד בתנאי הצו.

עם מתן הצו לשיקום כלכלי, הנאמן יפעל ליישומו ועליו גם לפקח על עמידתו של החייב בתנאיו.

תקופת השיקום הכלכלי אמורה להימשך 3 שנים בדרך כלל, אם כי ניתן לקצר אותה, להאריך אותה ואף שלא לקצוב אותה כלל בזמן.

עם סיומה, ישקול הרשם האם יש מקום לתת לחייב צו הפטר. אם הרשם יחליט להורות על מתן צו הפטר לחייב, הצו יפטור אותו מכל יתרת החובות שטרם נפרעו על ידו, למעט תשלומים עונשיים כגון קנסות, חוב שנוצר מעבירת מרמה / גניבה / מין / אלימות חמורה וחוב מזונות לפי פסק דין.

קריאה נוספת:


תאריך: 24/10/2021 10:32
 
close