חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

ערבות בנקאית - מה המשמעות שלה?

Hebrew

ערבות בנקאית הנה ערבות שניתנת על ידי הבנק, ולפיה אותו הבנק ערב לפרעון התחייבות החייב-הנערב, שהינו לקוח של הבנק, כלפי נושה-מוטב כלשהו.

הערבות הבנקאית נחשבת לאחת הבטוחות החזקות והמועדפות ביותר בעולם העסקי, השקולה כמעט לכסף מזומן, וזאת מכמה וכמה סיבות.

ראשית, הבנקים נחשבים כמוסדות יציבים כלכלית ובעלי חוסן פיננסי גבוה משל ערב פרטי, דבר המעניק לנושה ביטחון וודאות גבוהים לגבי סיכויי מימוש הערבות.

שנית, והעיקר: נהוג להתייחס אל הערבות הבנקאית כאל ערבות אוטונומית, כלומר, ערבות עצמאית העומדת בפני עצמה וזאת ללא כל קשר לעסקת היסוד שנעשתה בין החייב לנושה.

לפיכך, מעמדה האוטונומי של הערבות הבנקאית מחייב את הבנק לשלם לנושה את מלוא הסכום הנקוב בכתב הערבות, עם קבלת הדרישה הראשונית מהנושה לכך, וזאת מבלי להטיל על הנושה חובה לנמק או להוכיח את דרישתו, מבלי שהבנק יצטרך לבדוק האם החייב הפר את תנאי עסקת היסוד שבינו לנושה, וכן מבלי שהנושה יהיה חייב לדרוש תחילה את התשלום מאת החייב הנערב.

הודות לעקרון העצמאות של הערבות הבנקאית, מימושה יהיה בדרך כלל לא רק בטוח מאד, אלא גם מהיר מאד, וללא צורך בפניה לבית המשפט ו/או לשכת הוצאה לפועל מצד הנושה.

הרציונל העומד בבסיס מאפיין זה הינו "הגברת היציבות והוודאות בחיי המסחר באמצעות יצירת מנגנון יעיל וזול להבטחת התשלום למוטב" וזאת כפי שנקבע במסגרת הליך רע"א 9123/05 אדמוב פרויקטים (89) בע"מ (בפירוק מרצון) נ. א. אדמוב בע"מ ואח'.

זו גם הסיבה שלפיה השימוש בערבות הבנקאית נפוץ מאד יחסית בעולם העסקי, כבטוחה המועדפת על הנושים.

ערבות זאת נדרשתלמשל, במסגרת עסקאות מסחריות רחבות היקף כמו: הגשת מכרזים, הסכמי שכירות, בעיקר כשמדובר בנכסים יקרים / יוקרתיים יחסית.

כמו כן, הערבות הבנקאית מהווה את האחת הבטוחות שעל קבלן דירות יד ראשונה להציע לרוכשי הדירות ממנו, בהתאם לחוק המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974.

מטבע הדברים יתרונות הערבות הבנקאית מבחינת הנושה הופכים לחסרונות מבחינת החייב, מאחר ומעמדה האוטונומי של הערבות הבנקאית שולל מהחייב את השליטה או ההשפעה על אופן מימושה, כאשר רק השגת צו בית משפט מצידו יכול למנוע את מימוש הערבות הבנקאית, אף זאת במקרים חריגים ונדירים ביותר, כפי שיבואר בהמשך הדברים להלן.

התנאים לקבלת ערבות בנקאית

התנאים לקבלת הערבות הבנקאית נקבעים על ידי כל בנק בנפרד, ובהתאם גם משתנים מבנק לבנק.

יחד עם זאת, באופן כללי ניתן לומר כי מתן הערבות הבנקאית מותנה בדרך כלל במתן בטוחה / ערובה מקבילה מצד החייב, אשר תבטיח את יכולת הבנק לחזור אליו במידה והערבות הבנקאית תתממש על ידי הנושה.  

ערובה זו הינה בדרך כלל סכום כספי נזיל של החייב, כגון פיקדון או חיסכון ספציפי, אשר נסגר בבנק למשך תקופת הערבות, מבלי שהחייב יוכל להשתמש בו.

כמו כן, על החייב לשלם בנק עמלה בגין הערבות הבנקאית:

  • במידה והחייב ממציא בטוחה לבנק, עליו לשלם לבנק עמלה שנתית בסך של כ- 3% מסכום הערבות, אשר לא תפחת מסכום מינימום בסביבות כ-300 ₪.
  • במידה והחייב אינו ממציא בטוחה לבנק, עליו לשלם עמלה שנתית בסך של כ- 5% מסכום הערבות, אשר לא תפחת מסכום מינימום בסביבות כ-400 ₪.


מימוש הערבות וכיצד ניתן להתנגד למימוש?

כפי שצויין לעיל, מימוש הערבות הבנקאית הינו בדרך כלל מהיר ותמיד מהיר יותר מהדרך למימושן של ערבויות מסוגים אחרים.

שכן, עקרונית, הבנק מתחייב לשלם את סכום הערבות הבנקאית, עם קבלת הדרישה הראשונית מהנושה לכך ותוך מספר הימים הנקוב בערבות, בד"כ כ-10 ימי עסקים, ובהתקיים התנאים המפורטים בערבות, אם וככל שישנם כאלה, שהינם בדרך כלל תנאים טכניים באשר לאופן הצגת הדרישה למימוש כתב הערבות, כגון הצגת מסמכים מסויימים.  

לדוגמא: מימוש ערבות בנקאית שתינתן בקשר להליך המתנהל בבית המשפט על ידי אחד מבעלי הדין, יותנה בצירוף העתק מאושר של פסק הדין אשר ינתן בהליך זה, ואשר קובע כי על בעל הדין-החייב לשלם לבעל הדין-הנושה את הסכום הנקוב בדרישת הנושה לממש את הערבות הבנקאית.

הדרך היחידה באמצעותה יוכל החייב למנוע את מימוש הערבות הבנקאית, תהא באמצעות צו מניעה מטעם בית המשפט.

ברם, בשל כלל העצמאות האוטונומית של הערבות הבנקאית, צו זה יינתן בשני מקרים חריגים וקיצוניים בלבד.

זאת כאשר החייב מעלה כלפי הנושה טענות של מרמה, לפיהן הנושה ביצע מעשה מרמה / זיוף וכד', או טענות בדבר קיום נסיבות מיוחדות לפיהן הנושה התנהג במסגרת עסקת היסוד באופן חמור ביותר וחסר תום לב קיצוני, כגון התנהגות המונעת משיקולים זרים, נקמנות, הפעלת לחץ וכפייה מצד הנושה על החייב, וכאשר הדרישה לחילוט הערבות היא שרירותית וחסרת הגיון מנקודת הראות של עסקת היסוד, כגון דרישה למימוש הערבות, בשעה שחיובי הצדדים במסגרת עסקת היסוד קויימו במלואם.

כך נקבע ע"י בית המשפט העליון במסגרת הליך רע"א 9123/05 אדמוב פרויקטים (89) בע"מ (בפירוק מרצון) נ. א. אדמוב בע"מ ואח'.

עוד נקבע בפסק דין זה כי יש להבדיל בין סמכות הבנק לבטל את הערבות לבין סמכות בית המשפט לבטל את הערבות, מאחר שעקרון העצמאות האוטונומית של הערבות הבנקאית מחייב את הבנק בלבד, אך הוא אינו מחייב גם את בית המשפט.

לפיכך, על הבנק מוטלת החובה העקרונית לממש את הערבות הבנקאית מבלי לבדוק את אופן קיום תנאי עסקת היסוד שבין החייב לנושה, וזאת גם במידה והחייב לא הפר את עסקת היסוד שבינו לנושה, ואף קיים את כל חיוביו במלואם ובמועדם,  וזאת מאחר שהבנק חסר את היכולות המשפטיות הדרושות כדי להכריע בשאלות שעניינן עסקת היסוד.

לעומת זאת, ולהבדיל מהבנק, בית המשפט הינו אכן הגורם המוסמך לדון בשאלות אלו, ומשנקבע על ידו כי הצדדים מילאו את חלקם בעסקת היסוד, יש בסמכותו להצהיר על בטלות הערבות הבנקאית, חרף עצמאותה.

עוד בנושא: מימוש ערבות בנקאית שניתנה לפושט רגל למרות הקפאת הליכי ההוצאה לפועל


תאריך:29/09/2015 16:23  מחבר: Bankruptcy Law
 
close